Απαιτείται επικαιροποίηση της ΜΠΕ για τον τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης

Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης. Κοινοτική Οδηγία "Seveso" και Σχέδιο "Ξενοκράτης". Έχουν αλλάξει τα δεδομένα βάσει των οποίων εγκρίθηκε η ΜΠΕ το Μάρτιο του 2013 και απαιτείται πλέον επικαιροποίησή της.

Απαιτείται επικαιροποίηση της ΜΠΕ για τον τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης
Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης
Κοινοτική Οδηγία "Seveso" και Σχέδιο "Ξενοκράτης"

του Νίκου Παπανικολόπουλου

Ιστορικό

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα (αρχικά με τους Ν. 2773/1999 και 3428/2005 - Κ.Ο. 2003/55/ΕΚ και στη συνέχεια με το Ν. 4001/2011 - Κ.Ο. 2009/72/ΕΚ), έδωσε τη δυνατότητα ιδιωτικές εταιρείες, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης, υγροποίησης ή αεριοποίησης του φυσικού αερίου.

Τον Απρίλιο του 2010, με την έγκριση του «Κανονισμού χορήγησης αδειών φυσικού αερίου» (ΦΕΚ 464 Β/2010), η εταιρεία GASTRADE ΑΕ, υπέβαλλε (17-12-2010) αίτηση για χορήγηση άδειας Ανεξάρτητου Σταθμού Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το καλοκαίρι του 2011, η Ρυθμιστική Αρχή Ενεργείας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), έδωσαν τις πρώτες εγκρίσεις τους.

Το Σεπτέμβριο του 2012, η GASTRADE ΑΕ, κατέθεσε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση.

Το Δεκέμβριο του 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης και το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ ενέκριναν την ΜΠΕ.

Το Μάρτιο του 2013, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η ΜΠΕ εγκρίθηκε και εκδόθηκε η αριθ. 181707/27-3-2013 Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Έγκριση ΜΠΕ για εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΣΦΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Τον Οκτώβριο του 2013, από την Ε.Ε εντάχτηκε στον κατάλογο των έργων «Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCI - Project of Common Interest - Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013 και 1316/2013).

Το Νοέμβριο του 2014, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε η οριστική επιλογή για να χρηματοδοτηθεί η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού του (Front-End Engineering and Design - FEED).

Το έργο παρουσιάστηκε στο κοινό της Αλεξανδρούπολης τουλάχιστον τέσσερις φόρες. Σε εκδήλωση του Ο.Λ.Α. Α.Ε. (12-12-2011), στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης (6-2-2012), σε εκδήλωση της Ένωσης Πολιτών ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (19-3-2012), σε εκδήλωση της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ (8-12-2014) και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης (29-2-2016) μετά από αίτημα πολιτών.

Σκοπιμότητα και κόστος του έργου

Το έργο θα λειτουργεί ως τερματικός σταθμός εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο μετατρεπόμενο σε φυσικό αέριο, θα ενισχύει το δίκτυο φυσικού αερίου που ήδη διέρχεται από τον Έβρο.

Το ύψος της επένδυσης αναμένεται να φτάσει τα 300.000.000 ευρώ, λαμβανομένου υπόψη ότι μόνο το κόστος της πλωτής εγκατάστασης FSRU - Floating Storage and Regasification Unit, ξεπερνά τα 200.000.000 ευρώ.

Η αρχική δυναμικότητα του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, προβλέπεται να είναι παροχή 2,6 δις κυβικών μέτρων το χρόνο, με τεχνική δυνατότητα, ανάλογα με την υπάρχουσα ζήτηση, να φτάνει μέχρι τα 6,1 δις κυβικά μέτρα.

Χωροθέτηση ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Κύρια χαρακτηριστικά του έργου

Ο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα εγκατασταθεί στη θαλάσσια περιοχή 17,6 χλμ ΝΔ του λιμένα Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ νότια του λιμενίσκου Μάκρης και θα περιλαμβάνει, από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τέσσερα επιμέρους έργα:

α) Πλωτή εγκατάσταση, διαστάσεων 300Χ50 μ, με πολλαπλές χρήσεις:
  • Προσέγγιση πλοίων τύπου LNG, προς εκφόρτωση.
  • Αποθήκευση 135.000 - 170.000 κυβικών μέτρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
  • Μονάδα μετατροπής του, από υγρή σε αέριο μορφή, με λειτουργία τεσσάρων υπο-μονάδων.
  • Ελικοδρόμιο.

β) Υποθαλάσσιο αγωγό 30΄΄, μήκους περίπου 25 χλμ.

γ) Χερσαίο αγωγό 30΄΄, μήκους περίπου 5 χλμ.

δ) Μετρητικό / Ρυθμιστικό Σταθμό στην Αμφιτρίτη, όπου ο αγωγός θα ενσωματώνεται στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

Πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

Απαγορεύσεις και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, θα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα (αλιεία, κυκλοφορία σκαφών κλπ) γύρω από την πλωτή εγκατάσταση και σε απόσταση 800 μέτρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, θα απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία με κάθε μέσο σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος του υποθαλάσσιου αγωγού σε μήκος περίπου 25 χλμ.

Πρόσθετα προληπτικά και απαγορευτικά μέτρα θα αποφασιστούν από τις συναρμόδιες Τοπικές Αρχές (Λιμεναρχείο, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ), στα πλαίσια του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, και φυσικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» έχει συνταχτεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003). Αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776 Β΄//28-6-06) και ειδικά και τοπικά σχέδια εκπονούνται κατά περίπτωση.

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πλωτή εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη νομοθεσία της Ε.Ε. θεωρείται επικίνδυνη εγκατάσταση και προβλέπεται λήψη ειδικών μέτρων, τα οποία καθορίζονται στην Κοινοτική Οδηγία, γνώστη ως «Οδηγία Σεβέζο».

Στις 10 Ιουλίου του 1976 το Σεβέζο έγινε συνώνυμο της περιβαλλοντικής καταστροφής όταν από εργοστάσιο της φαρμακοβιομηχανίας Hoffman - Roche διέρρευσε διοξίνη. Λόγω του ατυχήματος αυτού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίστηκε μία Οδηγία για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, γνωστή ως Οδηγία SEVESO. Η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε αρκετές φόρες.

Για τον ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, με δεδομένο ότι:
  1. Το Μάρτιο του 2013, που εγκρίθηκε η ΜΠΕ ίσχυε η «Οδηγία Σεβέζο ΙΙ».
  2. Η εγκατάσταση δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της και
  3. Από 17-2-2016 ισχύει η «Οδηγία Σεβέζο ΙΙΙ» η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας Δίκαιο με την ΚΥΑ 172058/11-2-2016 (ΦΕΚ 354 Β/17-2-2016).
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα βάσει των οποίων εγκρίθηκε η ΜΠΕ το Μάρτιο του 2013 και απαιτείται πλέον επικαιροποίησή της.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8665,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3030,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3352,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18643,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3915,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6229,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Απαιτείται επικαιροποίηση της ΜΠΕ για τον τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης
Απαιτείται επικαιροποίηση της ΜΠΕ για τον τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης
Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης. Κοινοτική Οδηγία "Seveso" και Σχέδιο "Ξενοκράτης". Έχουν αλλάξει τα δεδομένα βάσει των οποίων εγκρίθηκε η ΜΠΕ το Μάρτιο του 2013 και απαιτείται πλέον επικαιροποίησή της.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga9_fxDq9AhhKgCfULO7cRxyfbvkMfGxE9YRdWQWNMe-so8DzOkBpgyQ_TBQyhA9I9TuMTjuFNdB49t3B2QEt4jS4gZELvnMdH4o9kxJ7QxGfJ0rtnpcFOoeXFnUgodJ_lU086qp-xTVk/s1600/GASTRADE.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga9_fxDq9AhhKgCfULO7cRxyfbvkMfGxE9YRdWQWNMe-so8DzOkBpgyQ_TBQyhA9I9TuMTjuFNdB49t3B2QEt4jS4gZELvnMdH4o9kxJ7QxGfJ0rtnpcFOoeXFnUgodJ_lU086qp-xTVk/s72-c/GASTRADE.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/03/lng.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/03/lng.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων