Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 6η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η 6η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Προέδρου, σε συνεννόηση με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Σχετικά με την "Κατασκευή δρόμου Ερατεινού - Χρυσούπολης".
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ναθαναηλίδης.

2. Σχετικά με την "Ένταξη πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης κενών συσκευασίας φυτοφαρμάκων".
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ναθαναηλίδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου "Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησης TEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

2. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς.

3. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς.

4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ' Τρίμηνο 2019.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας κ. Ιμπράμ Αχμέτ.

5. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α' Τρίμηνο 2020.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας κ. Ιμπράμ Αχμέτ.

6. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2020.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας κ. Ιμπράμ Αχμέτ.

7. Έγκριση του σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. για την Πράξη: ΜΕΛΕΤΗ 1: «Επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη χερσαία ζώνη της Ιχθυόσκαλας στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας» και ΜΕΛΕΤΗ 2: «Διαπλάτυνση και επέκταση υπήνεμου μόλου Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

8. Έγκριση των όρων του σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Υποδομές υποστήριξης της κτηνοτροφίας του Νομού Δράμας (Ομβροδεξαμενές - Ομβροπλατείες - Ποτίστρες)».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

9. Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εξουσιοδότησης στα ΝΠΔΔ και Ιδρύματα χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για πετρελαιοειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017(ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017), έτους 2020.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Σιμιτσής.

10. Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών κ. Δημήτριος Γαλανόπουλος.

11. Έγκριση σχεδίου - όρων προκήρυξης για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δοξάτου της Π.Ε. Δράμας σε επαγγελματίες πωλητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 4674/11-3-2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-3-2020).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

12. Έγκριση για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης σε επαγγελματίες πωλητές (παρ.3 άρθρο 59 του Ν. 4497/2017) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/OIK/905/01-04-2019 Προκήρυξη.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας κ. Ιμπράμ Αχμέτ.

13. Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

14. Έγκριση περί άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος της ειδικού συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Έβρου, κας Κυριακούλας Γιαλαμά.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

15. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ορισμό υπευθύνων Λογαριασμού των έργων ΠΔΕ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

16. Έγκριση κάλυψης δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

17. Έγκριση διαδικασίας υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ολοκλήρωνες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα - Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA», που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών κ. Δημήτριος Γαλανόπουλος.

18. Έγκριση για παράταση ή μη, του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, κατά μία ώρα και έως την δεκάτη βραδινή (22:00) για τρεις (3) ημέρες της εβδομάδας (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) και για την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2020, για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ΠΕ Έβρου έτους 2020».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

19. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ περί παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Ορεστιάδα, Π.Ε. Έβρου για την «2η Λευκή Νύχτα Ορεστιάδας 2020».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

20. Έγκριση για παράταση του θερινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης της Καβάλας από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

21. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία συνολικού εμβαδού 89.439,78 τμ, που εμπίπτει εντός των τεμαχίων με αρ. 505/δ57, 505/δ4 και 505/δ46 με χαρακτηρισμό «Χέρσο - Κοινόχρηστο» συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Διομήδειας έτους 1962, Ν Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

22. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων με δημοπρασία εμβαδού 87.568,61 τ.μ. και 40.677,80 τ.μ., συνολικού εμβαδού 128.246,41 τ.μ., τα οποία εμπίπτουν στα αριθ. 608, 609, 610, 611, 616, 617, 618, 619 και 621, 622, 624, 625, 626, 675 κοινόχρηστα τεμάχια του αγρο/τος Κουτσό, Σ.Δ. έτους 1960, Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

23. Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων σε εσωτερικά ύδατα στο ποταμό Έβρο, του σκάφους «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ» ιδιοκτησίας Πασχαλάκη Χρήστου του Γεωργίου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 42.770,75 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Χατζήλακκος», Τ.Κ. Κρηνίδων, Δήμου Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 20.113 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Χορτοκόπι», Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 9.014,99 τμ που βρίσκεται στην θέση «Αλώνια» Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 4.905,59 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο «Αξιοποίηση Γεωθερμικού Πεδίου Ακροποτάμου, κατασκευή γεωτρήσεων παραγωγής, επανεισαγωγής και δικτύων μεταφοράς θερμικής ενέργειας» στο Ν. Καβάλας, που προτείνεται από την ΔΕΥΑΑ Παγγαίου.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 11.879,24 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Κορυφή», Τ.Κ. Νικήσιανης, Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τα συνημμένα τεύχη Σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) κ΄ Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), για τη συνεκμετάλλευση επτά όμορων λατομείων μαρμάρου, σε συνολική έκταση 372.165,18 τ.μ. στην θέση «Μπουρό Ρέμα», Πύργων, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. (ΠΕΤ 1902042413).
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

31. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της ΞΙΟΥΧΟΥΑ ΞΙΕ αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 54.943,66 τ.μ. που βρίσκεται στην
θέση «Σορνιάλκι», Τ.Κ Βώλακα, Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

32. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την ανανέωση - τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 80.845 τ.μ. στη θέση «Άσπρες Πέτρες» της Τ.Κ. Κοκκινογείων του Δήμου Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24 MW, στη θέση «ΔΕΡΒΕΝΙ - ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΣΛΙΒΑ» και συνοδά έργα αυτού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» ως προς τον σχεδιασμό εφαρμογής των αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής προσκρούσεων και την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για την προστασία της ορνιθοπανίδας (ΠΕΤ 1912233523).
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8661,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3029,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3350,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,708,Δράμα,117,Έβρος,18637,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2607,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3912,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,14,Πρώτο Θέμα,6225,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 6η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVGSnsozOArmQ9Eq-rEBsrEdyEWSrbf-9ANHe69aIJi4M2fNtxFHn1YbxFMtCLi0AdBtx0G4x-I5gBk1LeGPiXHVJ_-0xenWzYD5UIm1qgKOBoNEYAcZlezqNSe1S7AlgSpWzNG-zPTjk/s1600/perifereia+amth.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVGSnsozOArmQ9Eq-rEBsrEdyEWSrbf-9ANHe69aIJi4M2fNtxFHn1YbxFMtCLi0AdBtx0G4x-I5gBk1LeGPiXHVJ_-0xenWzYD5UIm1qgKOBoNEYAcZlezqNSe1S7AlgSpWzNG-zPTjk/s72-c/perifereia+amth.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/06/blog-post_262.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/06/blog-post_262.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων