Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Π.Τ. Θράκης: Covid-19, η επόμενη μέρα...

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, καταθέτει έναν οδηγό οικονομικής προοπτικής προς την ανάπτυξη της χώρας ο οποίος έχει τη βάση του σε τρεις πυλώνες.

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Π.Τ. Θράκης: Covid-19 - Η επόμενη μέρα
Η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του Covid-19 αποτελεί μια sui generis συγκυρία, με τρομερή αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ (World Economic Outlook) για 10% ύφεση στη χώρας μας με ανεργία 22,3%, και 7,5% ύφεση στην Ευρωζώνη με την ανεργία στο 10,4%, ενισχύουν το χορό της αβεβαιότητας.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η οικονομική κρίση που διερχόμαστε ως απόρροια του Covid-19, θα είναι βαθιά και ανεξέλεγκτη, κυρίως αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει να χαραχθούν με απόλυτη συναίσθηση της συγκυρίας απαγκιστρωμένες από το υφιστάμενο παρωχημένο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να υπάρξει μετατόπιση του μοντέλου από τη διαχείριση της ύφεσης στη προοπτική της ανάπτυξης, και από την επιδοματική πολιτική φτώχειας στην εισοδηματική πολιτική της απασχόλησης.

Ως Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, καταθέτουμε έναν οδηγό οικονομικής προοπτικής προς την ανάπτυξη της χώρας ο οποίος έχει τη βάση του στους παρακάτω πυλώνες:

Πυλώνας 1

Ολιστικό σχέδιο στήριξης του Δημοσίου προς το Ιδιωτικό τομέα

- Επανασχεδιασμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση του ΑΕΠ από τον Τουριστικό τομέα, ο οποίος αποτελεί ευπαθή κλάδο σε εξωγενείς μετατοπίσεις του οικονομικού κύκλου.

- Διαφύλαξη του Μεταποιητικού τομέα με αντισταθμιστικά μέτρα, τουλάχιστον για το 2020, μέσω ευνοϊκών χρηματοδοτήσεων, ουσιαστικών εγγυήσεων σε μεγαλύτερο εύρος, υπέρ-αποσβέσεων ως επενδυτικά κίνητρα, ενεργειακό κόστος.

- Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και επιτάχυνση των διαδικασιών εκταμίευσης των πληρωμών.

- Πολιτικές συνέργειας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων, κυρίως επιχειρήσεων που συμμετέχουν σημαντικά στο Περιφερειακό ΑΕΠ της χώρας, στα πρότυπα που ήδη έχει ανακοινώσει το Γερμανικό και Γαλλικό δημόσιο.

- Ανασχεδιασμός Φορολογικής Πολιτικής με μειώσεις συντελεστών (ΦΠΑ, ΕΦΚ, προκαταβολή), κατάργηση τέλους επιτηδεύματος. Το σύνολο του ανασχεδιασμού θα πρέπει να πραγματωθεί με γνώμονα οι πρόσκαιρες φορολογικές ελαφρύνσεις να μεταστραφούν σε ουσιαστικές ελαφρύνσεις για το σύνολο του 2020, και όχι μόνο σε μετακύληση των υποχρεώσεων.

- Εξατομικευμένες ενισχύσεις ανά περιφέρεια του κρίσιμου κλάδου του Τουρισμού, μέσω παρεμβάσεων επικεντρωμένων στο λειτουργικό κόστος, αλλά και ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού μέσω κοινωνικών προγραμμάτων, ώστε να ανασχεθεί μέρος της απώλειας του εισοδήματος.

- Επανακαθορισμός ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού στο όριο των λειτουργικών δαπανών της κάθε επιχείρησης.

- Στοχευμένες πολιτικές στο τομέα των εξαγωγών μέσω μια κοινή πλατφόρμας η οποία να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της εξαγωγικής αλυσίδας (μεταποίηση, τράπεζες, logistics κ.α.), στα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγέων.

- Κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα που να ενώνει όλη την αγροτοδιατροφική αλυσίδα, από τους παραγωγούς μέχρι και τον τελικό καταναλωτή για την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη συνέργεια μεταξύ όλων των δρώντων του πρωτογενούς τομέα.

Πυλώνας 2

Επανασχεδιασμός Κοινοτικών Πολιτικών

- Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ, 1407/2013 και 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων (De minimis) με αύξηση του ορίου χρηματοδότησης από τις 200.000 € στις 800.000 €.

- Επανακαθορισμός του ορισμού Προβληματικών Επιχειρήσεων της ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό 651/2014, και ενεργοποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/ C 249/01).

- Ολιστικός σχεδιασμός και μέτρα υπέρ των μεταφορών και μετακινήσεων με παράλληλη διαφύλαξη των υγειονομικών κανόνων και της λειτουργικής διεθνούς κίνησης εμπορευμάτων και ανθρώπων.

- Εργαλειοποίηση Πόρων του ΕΣΠΑ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων.

- Τροποποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από το 55% που είναι σήμερα σε ποσοστό άνω του 70%.

- Σχεδιασμός εξατομικευμένων κλαδικών προγραμμάτων με πόρους προερχόμενους από το ΕΣΠΑ για τον Πρωτογενή τομέα με παράλληλη στοχοθέτηση της διασύνδεσης των διαδικασιών παραγωγής – μεταποίησης – δίκτυα διανομής ώστε η Ελληνική οικονομία να αποκομίζει το βέλτιστο της προστιθέμενης αξίας.

- Προώθηση προγραμμάτων και ταχεία εισροή ρευστότητας για τη βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού των Ελλήνων παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι παραμένουν αυτοί με τον πιο απαρχαιωμένο στην Ευρώπη.

Πυλώνας 3

Κοινωνική Συνοχή

- Διακοπή της λανθασμένης πρακτικής επιδότησης της αναστολής εργασίας και προσανατολισμός στην επιδότηση της εργασίας με κάλυψη συγκεκριμένου ποσοστού της απώλειας των εργαζομένων συνδεδεμένο με την απώλεια επί του τζίρου της κάθε επιχείρησης, όπως έχει πραγματοποιηθεί στο σύνολο των χωρών μελών της Ε.Ε.

- Επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2020.

- Πολιτικές ασφάλειας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

- Ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, τόσο με προσλήψεις προσωπικού όσο και μέσω ορθής χρήσης των υλικοτεχνικών υποδομών προς όφελος της κοινωνίας.

Κλείνοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα μέτρα ενίσχυσης και επανασχεδιασμού πολιτικών θα πρέπει να επιταχυνθούν καθώς διογκώνεται διαρκώς το έλλειμμα επενδυτικής ανταγωνιστικότητας της χώρας, καθώς ήδη με το τέλος του 2019 απωλέσαμε δύο θέσεις στον δείκτη WEF και επτά θέσεις στον δείκτη Doing Business. Κατ επέκταση η ταχύτητα υλοποίησης κρίνεται επιτακτική.

ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,5,Αγροτικά,494,Αγωγοί,116,Αθλητικά,1904,Αλεξανδρούπολη,6566,Άμυνα,281,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,127,Άρθρα - Απόψεις,2798,Αστυνομικά,481,Αυτοδιοίκηση,2422,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,709,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,230,Βαλκάνια,28,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,66,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,174,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,471,Δράμα,97,Έβρος,15310,Εθελοντισμός,219,Εκδηλώσεις,2031,Εκκλησία,1022,Εκπαίδευση,1143,Ελλάδα,1138,Ελληνισμός,32,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,49,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,548,Εργασία,10,Εργασιακά,223,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,110,Ζωή και Υγεία,299,Θράκη,489,Ιστορία,182,Καβάλα,158,Καιρός,31,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,187,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,16,ΚΚΕ,399,Κοινωνία,76,Κοινωνική Προσφορά,169,Κόσμος,616,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,136,Μουσική,189,ΝΔ,442,Ξάνθη,162,Οικολογία,294,Οικονομία,546,Ορεστιάδα,1073,Πανταζίδου,135,Παπανικολόπουλος,238,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,342,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3187,Πολιτική,1245,Πολιτισμός,183,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,5115,Ροδόπη,276,Σαμοθράκη,616,Σάτιρα,62,Σουφλί,362,Σπίτι,15,Συγκοινωνίες,276,Σύλλογοι,275,Συνέδρια,116,ΣΥΡΙΖΑ,345,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,51,Τουρισμός,239,Τρίγωνο,45,Τυχερό,38,Υγεία,888,Φέρες,309,Χηλή,42,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,303,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Π.Τ. Θράκης: Covid-19, η επόμενη μέρα...
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Π.Τ. Θράκης: Covid-19, η επόμενη μέρα...
Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, καταθέτει έναν οδηγό οικονομικής προοπτικής προς την ανάπτυξη της χώρας ο οποίος έχει τη βάση του σε τρεις πυλώνες.
https://1.bp.blogspot.com/-U0ycPOjU8dI/XsWVD8U-yhI/AAAAAAACgbw/xjPI8edDYFYDlAqIvg4MPY9YtNVzlNzoQCLcBGAsYHQ/s1600/oee.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-U0ycPOjU8dI/XsWVD8U-yhI/AAAAAAACgbw/xjPI8edDYFYDlAqIvg4MPY9YtNVzlNzoQCLcBGAsYHQ/s72-c/oee.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/05/oee-thrakis-covid-19.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/05/oee-thrakis-covid-19.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content