Ενημέρωση για τις κρίσιμες αλλαγές του νέου Φορολογικού νομοσχεδίου

Ενημέρωση για τις κρίσιμες αλλαγές του νέου Φορολογικού νομοσχεδίου από το Σύλλογο Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου.

Ενημέρωση για τις κρίσιμες αλλαγές του νέου Φορολογικού νομοσχεδίου
Σημαντικές αλλαγές από 1/1/2020, έχει επιφέρει ο νέος φορολογικός νόμος 4646/2019, στη φορολογία των εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων, στους συντελεστές ΦΠΑ επιμέρους αγαθών, στην φορολόγηση των προσφερόμενων παροχών σε είδος, καθώς και στην αγορά των ακινήτων.

Οι αλλαγές αυτές είναι οι εξής:

1) Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις εταιρίες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα από το 28% στο 24%. Η μείωση θα ισχύσει από τη χρήση του 2019.

2) Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%.

3) Μεταβολές στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις:


Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή των ανωτέρω συντελεστών, μειώνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:


4) Φορολογούμενοι με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και μισθώματα ακινήτων, υποχρεούνται να πραγματοποιούν δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή μέσω e-banking κ.λπ.), ίσες με το 30% των ετησίων πραγματικών εισοδημάτων.

5) Διαμορφώνεται νέος φορολογικός συντελεστής στο 10% για όλα τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα.

6) Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων, από οικοδομικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις προς ιδιώτες αγοραστές. Η αναστολή ισχύει για την τριετία 2020-2022 και για τα κτίσματα τα οποία έχουν άδειες ανέγερσης από την 01.01.2006 και μετά, αλλά βρίσκονται ακόμη στην κατοχή των οικοδομικών εταιριών που τα κατασκευάζουν ή τα έχουν αποπερατώσει, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπεύθυνοι των εταιριών αυτών θα επιλέξουν οικειοθελώς να ενταχθούν σε καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη τριετία. Τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα για τα οποία θα ισχύσει η αναστολή της επιβολής ΦΠΑ θα επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%, αντί για ΦΠΑ 24%, επί των αντικειμενικών τιμών τους. Όμως, ΦΠΑ δεν θα επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, για τις οποίες ισχύει ολική ή μερική απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης.

7) Αναστέλλεται η επιβολή φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για την τριετία 2020-2022.

8) Χορηγείται έκπτωση φόρου ίση με το 40% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων και μέχρι ποσού 16.000 ευρώ. Η έκπτωση θα παρέχεται για τα εισοδήματα των ετών 2020-2022 και υπό την προϋπόθεση ότι η εξόφληση των δαπανών θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της έκπτωσης θα κατανέμεται στα επόμενα τέσσερα έτη.

9) Μειώνεται ο ΦΠΑ από το 24% στο 13%, για τα βρεφικά είδη, τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.

10) Μεταβάλλεται το καθεστώς φορολόγησης των παροχών σε είδος, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι παροχές που λαμβάνουν οι εταίροι ή μέτοχοι καθώς και συγγενικά πρόσωπα αυτών, εφόσον αυτές ξεπερνούν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Συγκεκριμένα, η αξία παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα που ακολουθεί:


Από το καθεστώς αυτό εξαιρούνται περιπτώσεις παραχώρησης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g C02/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως 40.000 ευρώ καθώς και τα αυτοκίνητα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς με ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ.

Επιπλέον, καταργείται η διάταξη βάσει της οποίας, η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο, και εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, η αποζημίωση για την αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.

11) Μειώνεται η προθεσμία παραγραφής φορολογικών υποθέσεων από 20 σε 10 ή 5 έτη, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται φοροδιαφυγή.

12) Επιβάλλεται τέλος στα σκάφη της παράκτιας αλιείας.

13) Μεταβάλλεται η «πάγια ρύθμιση» οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, με την αύξηση των ανωτάτων ορίων μηνιαίων δόσεων από 12 σε 24 για τις οφειλές που προέρχονται από τακτικά επιβαλλόμενους φόρους, και από 24 σε 48 για τις οφειλές που προέρχονται από έκτακτους φόρους και πρόστιμα.

14) Πραγματοποιείται εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο, καθώς και η περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως 1 ευρώ ανά φορολογούμενο.

15) Παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να χρειάζεται να έχουν ασκηθεί προηγουμένως όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους.

16) Καθορίζεται εφεξής, ότι ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας όταν βρίσκεται στη χώρα μας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες αθροιστικά στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούνται σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις.

17) Προστίθεται στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες (άρθρο 23 Ν.4172/13) οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

18) Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω.

19) Αναστέλλεται περαιτέρω η επιβολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για τα επόμενα τρία χρόνια, από το 2020 έως 31.12.2022.

20) Απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης οι τόκοι εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο νέος φορολογικός νόμος επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα. Έτσι, ο φορολογικός προγραμματισμός, είναι πλέον επιβεβλημένος, τόσο για την σωστή ενημέρωση, όσο και για την αποφυγή τυχόν παραλείψεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιες επιβαρύνσεις των φορολογουμένων.

Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Έβρου
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,604,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18316,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,41,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1479,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6128,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,59,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ενημέρωση για τις κρίσιμες αλλαγές του νέου Φορολογικού νομοσχεδίου
Ενημέρωση για τις κρίσιμες αλλαγές του νέου Φορολογικού νομοσχεδίου
Ενημέρωση για τις κρίσιμες αλλαγές του νέου Φορολογικού νομοσχεδίου από το Σύλλογο Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCrEwKzI4KHwNyxeIAW16NbA_n8SYo0CYJJrd1DCW69RacVyO_4-rXqjsWHE_LtOkRu5C3lQtz5rOkoTu2oqjuE97n4c_Ljjnumavw26GGVw-VYTC48Ii0IySf2Re8-VaX6Nlb3Rj2DV0/s1600/neo-forologiko-nomosxedio.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCrEwKzI4KHwNyxeIAW16NbA_n8SYo0CYJJrd1DCW69RacVyO_4-rXqjsWHE_LtOkRu5C3lQtz5rOkoTu2oqjuE97n4c_Ljjnumavw26GGVw-VYTC48Ii0IySf2Re8-VaX6Nlb3Rj2DV0/s72-c/neo-forologiko-nomosxedio.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/02/blog-post_60.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/02/blog-post_60.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων