Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3. Έγκριση αίτησης Βρύζα Παντελή για σύσταση Ο.Ε.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων και προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης, από χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174, παρ. δ του Ν. 3463/2006.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Μάκρης έτους 2017 (μέχρι δύο μήνες).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 για το έτος 2017.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10735/13-03-2017 σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250 kw για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 150 kw για θέρμανση στο Α' ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Συμπλήρωση της αριθ. 569/2014 Α.Δ.Σ. «Έγκριση Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της χρήσεως 2013».
(Εισηγ. κ.κ. Κυρτσίδης Αρ., Μανάργιας Γ.)

11. Συμπλήρωση της αριθ. 576/2015 Α.Δ.Σ. «Έγκριση Ισολογισμού, προσάρτημα και έκθεση της χρήσεως 2014».
(Εισηγ. κ.κ. Κυρτσίδης Αρ., Μανάργιας Γ.)

12. Συμπλήρωση της αριθ. 569/2016 Α.Δ.Σ. «Έγκριση Ισολογισμού, προσάρτημα και έκθεση της χρήσεως 2015».
(Εισηγ. κ.κ. Κυρτσίδης Αρ., Μανάργιας Γ.)

13. Ορισμός μελών Δ.Σ. Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΤΙΕΔΑ) - Μεταβολή αριθμού μελών του.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

14. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

15. Αντικατάσταση - Ορισμός μελών του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

16. Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων - Ορισμός Προέδρου.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

17. Αντικατάσταση - Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης".
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

18. Αντικατάσταση - Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης".
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

19. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης "Βελτίωση και αναβάθμιση Υποδομών Γυμνασίου - Λυκείου Δήμου Σαμοθράκης".
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

20. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 388.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

22. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

24. Έγκριση παράτασης έργου «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας» κατά δύο μήνες μέχρι 29-5-2017.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ - Ισοζυγίου έργου «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

26. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε με τίτλο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

27. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το υποέργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» του έργου «Αποχέτευση Φερών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

28. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου».
(Εισηγ. Κουκουράβας Γ.)

29. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου «Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Άβαντα».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

30. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

31. Πρόταση στον ΤΑΠ για την προμήθεια μηχανημάτων από αντισταθμιστικά οφέλη του έργου.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

32. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σποραδικές αποκαταστάσεις επί της συνδετήριας οδού Τριφυλλίου με την εθνική οδό».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

33. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: "Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φερών από θεομηνία" για την επιχορήγηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του έργου "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού"' (ΣΑΕ 055).
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

34. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, Δράση 4Α.7.1. «Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές», σύμφωνα με την πρόσκληση υπ. αριθμ. 1762/ΑΜΘ37.
(Εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.)

35. Έγκριση της αριθ. 37/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" σχετικά με Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016.
(Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

36. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ έτους 2017-2018.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

37. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου "Συντήρηση γεφυροπλάστιγγας Σ.Μ.Α. Φερών", έως 19-4-2017.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

38. Εξέταση αίτησης για δωρεάν παραχώρηση χώρου, έκτασης 3 τ.μ. στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Γεμιστής, στην OTE A.E.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

39. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

40. Κατάλογος νέων εκπαιδευτών του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.
(Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

41. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα "Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για την Ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιεργητικής Τεχνικής και τη βελτίωση της Απόδοσης και της Ποιότητας των Οσπρίων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

42. α) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στο Δέλτα του Έβρου στο Τουριστικό Κέντρο Φερών (Κέντρο Πληροφόρησης Φερών) από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, β) Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

43. Διάθεση - Τοποθέτηση δωρηθέντων πινάκων Ζωγραφικής στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συτμαλίδου Ελ.)

44. Διοργάνωση χορωδιακής συνάντησης στις Φέρες.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

45. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

46. Έγκριση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την επέτειο της 14ης Μαΐου 2017 και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

47. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στους Δήμους Νέστου και Καβάλας, στις 3-4-2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2025,Αλεξανδρούπολη,8205,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3198,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17941,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2456,Εκκλησία,1202,Εκπαίδευση,1419,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,705,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3773,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5995,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,528,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s1600/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s72-c/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/04/blog-post_23.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/04/blog-post_23.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων