Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3. Έγκριση πίνακα οφειλών 2016 του Δήμου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Έγκριση πληρωμής χρηματικού ποσού στην ALPHA BANK για οφειλές της υπό εκκαθάρισης Εταιρείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Αίτηση για παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημοσίου στη Ν. Χηλή στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για κοινωφελή σκοπό (δημιουργία πολιτιστικού κέντρου).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Επιστροφή καταβληθέντων ποσών που αφορούν τέλη κατάληψης χώρου από παραγωγούς.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Διαγραφή οφειλής της Συτμαλίδου Μυροφόρας του Συμεών.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Διαγραφή οφειλής του Μόραλη Σάββα του Δημητρίου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Διαγραφή οφειλής του Ζαχαρία Βύρωνα.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Τροποποίηση της αριθ. 745/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου "Διαγραφή οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. δ του Ν. 3463/2006 και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού".
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Τροποποίηση της αριθ. 750/20106 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης σχετική με μείωση Δημοτικών Τελών κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Τροποποίηση των 584/14, 777/2014 και 331/2015 Α.Δ.Σ. ως προς την προθεσμία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών λαϊκής αγοράς.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

15. Καθορισμός αριθμού αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

16. Ανανέωση συνδρομών Εφημερίδων - Περιοδικών και Ηλεκτρονικών Βάσεων Ενημέρωσης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

17. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μουσικών, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, έτους 2017.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

18. Έγκριση για την άσκηση δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιείται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

19. Έγκριση και επικύρωση της υπ' αριθ. 438/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξ/πολης περί υπαγωγής της διαφοράς του αιτούντα Παύλου Μεραχτσάκη με την Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. σε δικαστικό συμβιβασμό ενόψει της αγωγής του στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης στις 21/2/2017.
(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

20. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Αποδοχή απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 2014-2020» στο Άξονα προτεραιότητας 3 «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ 5001601.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου υλικών για το έργο «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο «Διαμόρφωση κόμβου - εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης Ηροδότου - Περιφερειακού».
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής της κ. Χρηστούδη Τρ.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής του κ. Κουφογιάννη Ι.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής των Δήμητσα - Πετρίδη - Ουσταμπασίδη.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

31. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής του κ. Μαλτσάκη Π.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

32. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής της κ. Βλασακάκη.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής των Δήμητσα - Πετρίδη - Ουσταμπασίδη.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

34. Έγκριση της αριθ. 2/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" σχετικά με «1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
(Εισηγ. κ. Βαμβακερός Α.)

35. Έγκριση της αριθ. 6/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" σχετικά με «Έγκριση ψήφισης οφειλών οικονομικού έτους 2016».
(Εισηγ. κ. Βαμβακερός Α.)

36. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
(Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

37. Αίτημα πολίτη για απαλλαγή δικαιώματος ενταφιασμού της μητέρας του.
(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)

38. Οριοθέτηση χώρου ταφής Ο.Τ. 20Α.
(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)

39. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

40. Έγκριση Δαπανών Αποκριάτικων Εκδηλώσεων.
(Εισηγ. κ. Βραχιόλογλου Στ.)

41. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

42. Έγκριση δαπανών για συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση Τουρισμού της Μόσχας και υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με την διοικητική περιοχή Βίμποργκσκι του Δήμου της Αγίας Πετρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

43. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στις 28/2/2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

44. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στην Αθήνα από 13/3/2017 έως 15/3/2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,571,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2025,Αλεξανδρούπολη,8202,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3197,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,659,Δράμα,114,Έβρος,17934,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2452,Εκκλησία,1202,Εκπαίδευση,1418,Ελλάδα,1282,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,704,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,206,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1416,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3772,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,218,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5991,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,660,Σάτιρα,62,Σουφλί,526,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s1600/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s72-c/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/02/blog-post_681.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/02/blog-post_681.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων