Λιμάνια Σαμοθράκης: Συσκέψεις επί συσκέψεων, αποφάσεις επί αποφάσεων και από έργα τίποτα!

Η ιστορία με τα λιμάνια της Σαμοθράκης επαναλαμβάνεται ακριβώς τρία χρόνια μετά... Από συνεδριάσεις και αποφάσεις πάμε καλά... από έργα μηδέν!

Λιμάνια Σαμοθράκης: Συσκέψεις επί συσκέψεων, αποφάσεις επί αποφάσεων και από έργα τίποτα!
Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Σαμοθράκης ευρεία σύσκεψη διαβούλευσης για την εκπόνηση του Master Plan του λιμανιού της Καμαριώτισσας και προτάθηκε σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις απόψεις του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) ο τρόπος μελέτης αντιμετώπισης του φαινομένου προσάμμωσης του λιμανιού των Θερμών (περισσότερα εδώ).

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σαμοθράκης. Στη μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκεσε περισσότερο από 4 ώρες συζητήθηκαν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις, αναφέρθηκαν τα προβλήματα των λιμένων, γεγονός που εμποδίζει την σύνδεση με άλλα λιμάνια, ενώ εξετάστηκαν και οι συνεργασίες που μπορούν να γίνουν ανάμεσα στους δυο Δήμους.

Ακριβώς 3 χρόνια πριν, στις 16 Ιανουαρίου 2014, πάλι τα ίδια συζητούσαν και αποφάσιζαν για τα λιμάνια της Σαμοθράκης. Από έργα, από τότε μέχρι σήμερα... μηδέν!

Διαβάστε παρακάτω το απόσπασμα από το επίσημο πρακτικό της 2/16-1-2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΛΑ (εδώ), και πείτε μας τι έγινε και τι άλλαξε από τότε:

Στη Σαμοθράκη σήμερα 16-1-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 152/13-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου [...] για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 2ο «Προτάσεις του Δήμου Σαμοθράκης και γνωμοδότηση επί των προτάσεων και παρατηρήσεων του Οργανισμού Λιμένος σχετικά με το Χωροταξικό Σχεδιασμό Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

[...]

Αφού ολοκληρώθηκαν οι προτάσεις και οι τοποθετήσεις των συμβούλων το Δημοτικό Συμβούλιο,

Αποφάσισε Ομόφωνα

[...]

Β. Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει τις προτάσεις και παρατηρήσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης επί της Α' φάσης μελέτης του νέου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι προτάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης:

Προς Αξιότιμο Δήμαρχο Σαμοθράκης κ. Γεώργιο Χανό

Στο πλαίσιο της προσαρμογής των βασικών κατευθύνσεων του νέου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς υπάρχουν νέες εξελίξεις στον Εθνικό και Περιφερειακό Λιμενικό Χάρτη, οπότε και ανάγκη προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και στα νέα δεδομένα.

Προς τούτο, ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης απέστειλε προτάσεις και παρατηρήσεις επί της Α’ φάσης μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ όπου προτείνονται χωροθετήσεις για τους λιμένες που ανήκουν στην διοικητική ευθύνη του.

Ειδικότερα για τη Σαμοθράκη προτείνονται:

Λιμάνι Καμαριώτισσας

Απαραίτητη προϋπόθεση και επείγουσα προτεραιότητα είναι η συντήρηση και η αναβάθμιση των λιμενικών έργων του μοναδικού σήμερα λιμανιού με υποδομές που να προστατεύουν και να εξασφαλίζουν αρχικά την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την Αλεξ/πολη και γενικώς με λοιπούς προορισμούς κυρίως της ενδοχώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή οι βασικές προτάσεις, οι οποίες πρόκειται στο αμέσως προσεχώς διάστημα να ενσωματωθούν και σε ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που θα φέρει τη μορφή Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4150/2013 και τις προδιαγραφές-οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου) είναι :

Η βελτίωση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών με σκοπό την προστασία και εξυπηρέτηση της μοναδικής υπάρχουσας ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Αλεξ/πολη ώστε να αποφευχθεί η απομόνωση του νησιού και ταυτόχρονα η δημιουργία κατάλληλων χερσαίων υποδομών (βάσει της συνθήκης Schengen), για την εξυπηρέτησης μελλοντικής σύνδεσης με τα Τουρκικά παράλια .

Η κατασκευή νέας προβλήτας παραλαβής μεγαλυτέρων ακτοπλοϊκών πλοίων καθώς και κρουαζιερόπλοιων, έως και μεσαίου μεγέθους για την κατηγορία τους. Με τον τρόπο αυτό στοχεύετε η δυνατότητα εξυπηρέτησης της Σαμοθράκης ταυτόχρονα από περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές, (πχ Λαύριο, Καβάλα, Λήμνο κλπ) καθώς και η υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού με την δυνατότητα εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων.

Η χωροθέτηση εντός της υφιστάμενης λιμενολεκάνης, ιδιαίτερου λιμενίσκου μικρών σκαφών πχ των αλιευτικών που ελλιμενίζονται μόνιμα είτε καταφεύγουν στον λιμένα της Καμαριώτισσας και των σκαφών αναψυχής. Απαραίτητη είναι η προστασία του χώρου αυτού με κατάλληλα λιμενικά έργα.

Η επέκταση του λιμένα της Καμαριώτισσας, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης ακτοπλοΐας.

Η χωροθέτηση υδατοδιαδρόμου υδροπλάνων για την συμπληρωματική - εναλλακτική σύνδεση της Σαμοθράκης με την λοιπή Ελλάδα

Η χωροθέτηση χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του λιμένος (επιβατική κίνηση, αλιεία, τουρισμός), με την απαιτούμενη θέσπιση επιτρεπόμενων χρήσεων και όρων δόμησης.

Αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων

Οι βασικές προτάσεις για το αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων, οι οποίες πρόκειται στο αμέσως προσεχώς διάστημα να ενσωματωθούν και σε ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που θα φέρει τη μορφή Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4150/2013 και τις προδιαγραφές-οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου) είναι :

Η λήψη μέτρων με την μελέτη και κατασκευή προστατευτικών έργων για την αντιμετώπιση των έντονων και επικίνδυνων προσχώσεων από φερτά υλικά παρακείμενων χειμάρρων

Η αναβάθμιση του λιμένος ως κύριο αλιευτικό καταφύγιο της ευρύτερης περιοχής καθώς είναι σε μοναδική θέση για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών και κυρίως των αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας. Είναι δεδομένο ότι η με την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων το αλιευτικό καταφύγιο θα αποτελέσει το κύριο αλιευτικό καταφύγιο της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα θα αποσυμφορήσει το λιμάνι της Καμαριώτισσας,

Η παράλληλη αναβάθμιση του λιμένος ως καταφύγιο τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής με προοπτική την δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και μαρίνας, ενισχύοντας την υφιστάμενη τουριστική κίνηση των Θέρμων μιας περιοχής με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά

Η αξιοποίηση του λιμένος ως σταθμού ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Αλεξανδρούπολη κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς μειώνει σημαντικά το χρόνο του ταξιδιού από Αλεξ/πολη προς Σαμοθράκη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βελτίωση της υφιστάμενης εξωτερικής ράμπας ασφαλούς πρόσδεσης δρομολογιακών – ακτοπλοϊκών και τουριστικών πλοίων τουλάχιστον μεσαίου μεγέθους.

Η χωροθέτηση χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του λιμένος, με την απαιτούμενη θέσπιση επιτρεπόμενων χρήσεων και όρων δόμησης.

Αλιευτικό καταφύγιο Λακκώματος

Η κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή του Λακκώματος είναι τοπικής σημασίας και θα βοηθούσε σημαντικά τους αλιείς της περιοχής, καθώς προσφέρει άμεση πρόσβαση και καταφύγιο σε μια θαλασσιά περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης όπου εμφανίζονται έντονα καιρικά και κυματικά φαινόμενα (ασυγκρίτως δυσμενέστερα από αυτά της περιοχής της Καμαριώτισσας και των Θέρμων).

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες και υπάρχει η απαιτούμενη μελετητική ωριμότητα (μελέτες λιμενικών, υδραυλικών, η/μ έργων, υποστηρικτικές μελέτες καθορισμού αιγιαλού-παραλίας και χερσαίας ζώνης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) για την κατασκευή νέου αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Πλάτανος, με κατασκευή λιμενολεκάνης διαστάσεων 123,00Χ80,00 μ.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος
του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Σταύρος Σταυράκογλου

Τι έγινε από τα παραπάνω; Απλά η ιστορία επαναλαμβάνεται ακριβώς τρία χρόνια μετά...
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8655,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3028,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3349,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,707,Δράμα,116,Έβρος,18628,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2604,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1516,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,304,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3911,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6222,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Λιμάνια Σαμοθράκης: Συσκέψεις επί συσκέψεων, αποφάσεις επί αποφάσεων και από έργα τίποτα!
Λιμάνια Σαμοθράκης: Συσκέψεις επί συσκέψεων, αποφάσεις επί αποφάσεων και από έργα τίποτα!
Η ιστορία με τα λιμάνια της Σαμοθράκης επαναλαμβάνεται ακριβώς τρία χρόνια μετά... Από συνεδριάσεις και αποφάσεις πάμε καλά... από έργα μηδέν!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisyj0_voXBqzUIeIOn_iOzQHsLrGzsY118Ao7LB7tT1j4t6K06GImRe0gfxnIMblw5famopSbKhSHiOzj0fokRDTIZyV_bW693fwcREDEGB-pNiijGzEYyTRyJRzVgiYeVpKtYE73mQlU/s1600/samothraki+limani.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisyj0_voXBqzUIeIOn_iOzQHsLrGzsY118Ao7LB7tT1j4t6K06GImRe0gfxnIMblw5famopSbKhSHiOzj0fokRDTIZyV_bW693fwcREDEGB-pNiijGzEYyTRyJRzVgiYeVpKtYE73mQlU/s72-c/samothraki+limani.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/01/blog-post_400.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/01/blog-post_400.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων