Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως

Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως καὶ Σαμοθράκης Ἄνθιμος πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,

Εγκύκλιος Χριστουγέννων
Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως  
καὶ Σαμοθράκης Ἄνθιμος πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς  
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,

«Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε»!

Σπάνια προσέχουμε αὐτὸ τὸ παράγγελμα ποὺ μᾶς δίνει ἡ Ἐκκλησία... κατ’ αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὴ γῆ, ὁπότε ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ὑψωθοῦμε, ν’ ἀνεβοῦμε ψηλά, τόσο πνευματικά, ὅσο καὶ ἠθικά.

Ὁ Χριστὸς καταδέχτηκε τὴν ἀνθρώπινη φύση μας, τὴν πῆρε καὶ τὴ φόρεσε. Τὴν κράτησε ἀναμάρτητη, γι’ αὺτὸ τὴν θέωσε, τὴν ἀνέστησε καὶ τὴν ἕνωσε μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Αὐτὸ τὸ δῶρο ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ οὐρανός, ἐμεῖς ἃς μὴν τὸ παραθεωρήσουμε, ἃς τὸ ἀξιοποιήσουμε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Ἄς ὑψωθοῦμε ὅσο ψηλότερα γίνεται.

Ἀπὸ τὰ φετινὰ Χριστούγεννα, ἐνδεχομένως νὰ ἀπουσιάζουν κάποια ὑλικὰ πράγματα, ἀπὸ τὸ σπίτι ἤ ἀπὸ τὸ τραπέζι μας. Ἃς μὴν ἀπουσιάζει ὁ Χριστός. Ὅπου ὑπάρχει Χριστὸς ὑπάρχουν τὰ πάντα. Χωρὶς Χριστό, ὅλα εἶναι κούφια καὶ ἀνούσια. Ἴσως μέχρι τώρα στὴ ζωή μας, νὰ εἴχαμε πολλὰ βαρίδια ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεπαν νὰ ὑψωθοῦμε στὸ ὕψος ποὺ μᾶς θέλει ὁ Χριστός, στὴν κορυφὴ ποὺ μᾶς προσκαλεῖ.

Τώρα μποροῦμε νὰ ὑψωθοῦμε; Ναί, βεβαίως. Πῶς μποροῦμε; Νά, πώς:

Ἡ προσευχὴ ἀνεβάζει ψηλὰ τὴ σκέψη καὶ μᾶς προσφέρει ἕναν ἀπέραντα εὑρύχωρο ὀρίζοντα.

Ἡ ἐξομολόγηση ἀπελευθερώνει ἀπὸ ἐνοχὲς καὶ τύψεις καὶ μᾶς ὠθεῖ σὲ μιὰ ἄλλη ποιότητα ζωῆς.

Ἡ φιλανθρωπία ἑνώνει ἀγαπητικὰ τὸν καθένα μας μὲ τὸν συνάνθρωπό μας καὶ ἰσχυροποιεῖ τὴν Πίστη μας.

Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς ξαναθεμελιώνει τὶς ἀρχές μας, χαλυβδώνει τὶς ἀξίες μας καὶ ἰσχυροποιεῖ τὴν «κατὰ Χριστὸν» ζωή μας.

Ἡ ἀνάγνωση τῶν Συναξαρίων, ὅπου περιγράφονται οἱ ἐπιλογὲς ποὺ ἔκαναν οἱ Ἅγιοί μας στὴν ἐποχή τους, συγκρίνει τὶς εὐκαιρίες γιὰ σωτηρία στὴ δική μας ἐποχὴ καὶ στὸ δικό μας κόσμο.

Ἡ προσκύνηση ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἱερῶν λειψάνων, παρέχει σὲ ὅλους μας τὴ θέα ἑνὸς κόσμου δυναμικοῦ, ἀληθινοῦ καὶ ἀθάνατου.

Ὁ ἐκκλησιασμὸς τὴν Κυριακὴ καὶ ἡ συνολικὴ λατρευτικὴ ζωὴ ἀνακαινίζει τὸ μυαλό μας, ὁμορφαῖνει τὸν βίο μας, ἀκονίζει τὴν ματιά μας καὶ ἁπαλύνει τὶς ὁξύτητες τοῦ χαρακτῆρα μας.

Ἡ Θεία Κοινωνία, τέλος, μᾶς ἀνεβάζει τόσο ψηλά, ὅσο ποτὲ δὲν ἦταν ὁ χωμάτινος ἄνθρωπος. Μᾶς δίνει τὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ, μᾶς κάνει συγγενεῖς του καὶ εἶναι ἡ συμβολαιογραφικὴ πράξη μὲ τὴν ὁποία καθιστάμεθα κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του.

Αὐτὰ τὰ παραπάνω, ἀγαπητοί μου, ἐννοεῖ ἡ Ἐκκλησία ὅταν μᾶς προτεῖνει: «Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὴ γῆ γιὰ νὰ ὑψωθεῖτε ἐσεῖς πρὸς τὸν οὐρανό».

Οἱ ὦμοι μας, ἄς μὴν γέρνουν ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τὰ μάτια μας, ἄς μὴν καθρεπτίζουν μέσα τους τὴ λάσπη τῆς ἁμαρτίας. Θεός μας, ἃς μὴν εἶναι ἡ κοιλιά μας. Δόξα μας, ἃς μὴν εἶναι οἱ ντροπές μας. Προορισμός μας ἄς μὴν εἶναι ἡ γῆ, ἀλλὰ ὁ οὐρανός.

«Ὑψώθητε», ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου, «ὑψώθητε»!

Ἄς σηκωθοῦμε ψηλότερα. «Χριστὸς ἐπὶ γῆς». Γιὰ μᾶς ἦρθε, γεμάτος δῶρα. Τὸ ἕνα δῶρο του εἶναι ἡ Χάρη, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ ὕψος τῆς πραγματικῆς μας ἀξίας. Τὸ ἄλλο δῶρο του εἶναι ἡ ἀλήθεια, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας.

Αὐτὰ τὰ δῶρα του ἄς τὰ ἀναζητήσουμε στὰ φετινὰ Χριστούγεννα. Κι ὅταν τὰ βροῦμε, θὰ γεμίσουν οἱ ψυχές μας ἀπὸ φῶς, οἱ καρδιές μας ἀπὸ χαρά, ἡ συνείδησή μας ἀπὸ γαλήνη, ἡ ζωή μας ἀπὸ Χριστό. (Αὐτὰ ἀπουσίαζαν ἀπὸ τὴ ζωή μας μέχρι τώρα στὴν Πατρίδα μας, γι’ αὐτὸ ξεπέσαμε).

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας νὰ ὑψωθεῖτε μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, νὰ μορφωθεῖ μέσα σας ὁ Χριστός, νὰ γίνετε καινούργιοι ἄνθρωποι, ἐλεύθεροι ἀπὸ πάθη, μπολιασμένοι στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, νὰ τρέχει μέσα στὶς φλέβες σας τὸ Αἷμα Του καὶ ἡ καρδιά σας νὰ Τοῦ προσφέρει τὴ φάτνη μέσα στὴν ὁποία θὰ γεννιέται διαρκῶς στὰ χρόνια ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ποὺ θὰ ζήσουμε.

Παρακαλῶ νὰ ἔχω κι ἐγὼ τὶς ἰδικές σας εὐχές.

Μετὰ βαθείας ἀγάπης πρὸς ὅλους σας

Διάπυρος ἐν Χριστῷ Σαρκωθέντι εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
✥ Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2036,Αλεξανδρούπολη,8344,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3004,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3260,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,676,Δράμα,114,Έβρος,18163,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2489,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1453,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,733,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,209,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1453,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3828,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6085,Ροδόπη,406,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,541,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1065,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως
Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως
Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως καὶ Σαμοθράκης Ἄνθιμος πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,
http://1.bp.blogspot.com/-d4Moqn29rZY/UNkaJsefH1I/AAAAAAAAtUQ/LXqQ-XUa2UM/s200/nativityic01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-d4Moqn29rZY/UNkaJsefH1I/AAAAAAAAtUQ/LXqQ-XUa2UM/s72-c/nativityic01.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/12/egyklios-xristougennon-mitropolitou-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/12/egyklios-xristougennon-mitropolitou-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων