Πρόσληψη προσωπικού στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, ως φορέας λειτουργίας Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 373825), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Τελικό Δικαιούχο της Πράξης την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρόκειται να λειτουργήσει ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην περιοχή Αλεξανδρούπολης.

Η ανάπτυξη του Π.Δ. βασίζεται στην υπογεγραμμένη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ μεταξύ Δικαιούχου (ΕΥΕΤΥΚΑ) και της "Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας" που αποτελεί ανάληψη νομικής δέσμευσης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα είναι χώροι στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης.

Η λειτουργία του Π.Δ. αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση προς την αυτονόμηση της ζωής των ενοίκων του. Παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου.
Η Ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα προστατευόμενα διαμερίσματα έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση.

Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα αποτελούν τον τελικό και πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευόμενων-ψυχικά ασθενών στον κοινωνικό ιστό, μια εναλλακτική δομή διαμονής στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Το Δ.Σ. του φορέα, για την στελέχωση των Π.Δ. καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας θέσεως εργασίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ένα άτομο με διευρυμένες αρμοδιότητες (Γενικών Καθηκόντων - Συντονιστών), πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 • Απαιτείται τουλάχιστον η κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου θα εκτιμηθεί η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας Επιχορήγησης).
 • Να έχει σαφή γνώση των διαδικασιών λειτουργίας ανοικτών δομών φροντίδας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιες δομές (σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας Επιχορήγησης).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει:
 • ΠΡΟΣ "Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας" για το Π.Δ./ 4 ενοίκων ψυχικά ασθενών, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
 • Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου.
 • Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Θα έχει συνημμένα:
Βιογραφικό Σημείωμα (αναλυτικό για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsale1@gmail.com, ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, Για την θέση γενικών καθηκόντων, Λεονταρίδου 2, 68100 Αλεξανδρούπολη (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου),
ή να τα καταθέσουν κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) επίσης από 10.00 - 15.00 στην γραμματεία του φορέα: Λεονταρίδου 2, 4ος όροφος, Αλεξανδρούπολη.
(οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν έναν από τους 3 τρόπους κατάθεσης).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 - 15.00 στο τηλ. 25510-38178 (κα Κατερίνα Κατσούλη).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Δευτέρα 23/7/2012 και λήγει την Πέμπτη 10/8/2012. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:
 • Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου.
 • Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της ψυχικής υγείας - πρόνοιας.
 • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων).
Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια:
Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί το όνομα του επιτυχόντα-ουσας και των επιλαχόντων. Φωτοτυπίες απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άλλων Τίτλων Σπουδών (εάν υπάρχουν), καθώς και Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) θα καταθέσει ο επιλεγόμενος-η όταν κληθεί από τον Φορέα.

Ο επιτυχών-ουσα θα εκπαιδευτεί για τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβει με ευθύνη του Φορέα.

Αντικείμενο της Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο συνεργάτης θα παρέχει κύρια τις παρακάτω υπηρεσίες, χωρίς η συμμετοχή του να περιορίζεται σε αυτές:

Η συνοδεία των ενοίκων στην καθημερινή τους ζωή, περιλαμβάνει διαφόρους τομείς, όπως είναι η φροντίδα και καθαριότητα των προσωπικών και κοινόχρηστων χώρων του προστατευόμενου διαμερίσματος, οι κοινωνικές δραστηριότητες, οι προεπαγγελματικές ή επαγγελματικές ασχολίες, καθώς και η υγειονομική φροντίδα. Καθημερινό στόχο αποτελεί η προσπάθεια, για όλο και μεγαλύτερη πρωτοβουλία και υπευθυνοποίηση από τη μεριά των ενοίκων του Π.Δ. με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του καθενός, στα πλαίσια ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να αξιολογείται και να αναπροσαρμόζεται.

Η αρμοδιότητα του έγκειται στην υποστήριξη του καθημερινού προγράμματος παρέμβασης που έχει στόχους:

α) την άμεση στήριξη για την ομαλότερη προσαρμογή του κάθε ενοίκου στο καινούργιο του περιβάλλον β) τη διευκόλυνση της κατανόησης των απαιτήσεων, των επιλογών και των ελευθεριών της καινούριας του ζωής γ) την εστίαση στην επίλυση τυχόν δυσκολιών και στον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων δ) την ενθάρρυνση της αυτονομίας του, μέσω της εκπαίδευσής του σε τομείς που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση τόσο μέσα στο διαμέρισμα όσο και εκτός στ) την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον εαυτό του σε κάθε πρόκληση-κατάκτηση της καθημερινότητας.

Ο εργαζόμενος-η με τον ρόλο «Γενικών Καθηκόντων - Συντονιστής» εντάσσεται στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (Π.Θ.Ο.) που αποτελείται από εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων και θεωρείται ισότιμο μέλος της. Αναλαμβάνει καθήκοντα που απορρέουν από τους γενικούς θεραπευτικούς στόχους, με γνώμονα τη συμπληρωματικότητα που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε ρόλους-καθήκοντα της Θεραπευτικής ομάδας και συγχρόνως αναλαμβάνει τομείς και δραστηριότητες σχετικούς με αυτήν.

Ως νέο μέλος της Π.Θ.Ο. περνά ένα στάδιο γνωριμίας με το θεραπευτικό πλαίσιο του προστατευόμενου διαμερίσματος, στο τέλος του οποίου αποφασίζεται από κοινού η οριστικοποίηση της συνεργασίας.

Η αμοιβαία και ισότιμη συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων που απαρτίζουν τη Θεραπευτική Ομάδα αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας του Π.Δ.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ηλίας Κούβελας

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,613,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8599,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3023,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3334,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18534,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2580,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1506,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,760,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,675,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1514,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3902,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6196,Ροδόπη,418,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,561,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Πρόσληψη προσωπικού στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Πρόσληψη προσωπικού στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHHa5Y6Ncd1vv5Wr6HbukSZ3QfXqkl45T90DZU8U4C3O7p22AQfTqTU4wDS7IUyBsbMBUowxiHgO-dogsWxEKN3KXMst5gQGoYQ2YxOFMEmzTWLZ14wTLYlAC5yiWUXTb6MWx9l4s2Uj4j/s320/448_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHHa5Y6Ncd1vv5Wr6HbukSZ3QfXqkl45T90DZU8U4C3O7p22AQfTqTU4wDS7IUyBsbMBUowxiHgO-dogsWxEKN3KXMst5gQGoYQ2YxOFMEmzTWLZ14wTLYlAC5yiWUXTb6MWx9l4s2Uj4j/s72-c/448_n.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/07/blog-post_3966.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/07/blog-post_3966.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων