Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Έναρξη διαδικασίας απαλλοτρίωσης τμημάτων ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου». (εισηγ. κ. Δήμαρχος)...

3. Παράταση ανοικοδόμησης δημοτικών οικοπέδων, βάσει του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

4. Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση πίνακα υποψηφίων συμμετοχής στο διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφου του Κληροδοτήματος του ζεύγους: «Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Χατζησάββα». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

6. Συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000 «Χαρακτηρισμός χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων», για το έτος 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

7. Ορισμός μέλους Δημοτικού Συμβουλίου ως αναπληρωτή του Προεδρεύοντος Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

8. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. (εισηγ. κ. Ξαθνόπουλος).

9. Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου έτους 2012 (Α.Δ.Σ. 915/2011). (εισηγ. κ. Χαρταμπάς Κων/νος).

10. Ορισμός Υπολόγων διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 των Προνοιακών Επιδομάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

11. Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) στον ΜΑΧΑΝΟΥΤΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

12. Επιβολή προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

13. Επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη καταβολή ΕΤΑΚ και ΦΑΠ Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

14. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής στο Κατάστημα Ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΩΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

15. Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο σχετικά με επιχειρήσεις που υπόκεινται στην καταβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. (εισηγ. κ.
Ξανθόπουλος).

16. Ενίσχυση μονάδων Ειδικής Αγωγής για τη συμμετοχή τους στις Εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2012. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

17. Έγκριση ανάληψης χρέους ασφαλιστικών εισφορών ύψους 1.826,45 ευρώ χρήσης 2010 της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου ΔΗΚΕΑΛ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

18. Διαγραφή οφειλής Π.Ο.Ε. για τέλη Λαϊκής Αγοράς Φερών. (εισηγ. κ.Γκότσης).

19. Αποδοχή δωρεάς ποσότητας πετρελαίου 2.000 λίτρων για τις ανάγκες θέρμανσης του Γυμνασίου Φερών. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

20. Η απευθείας εκμίσθωση στην ΑΤΕ χώρου για τοποθέτηση ΑΤΜ. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

21. Παραχώρηση χώρου στο Κέντρο Νεότητας έναντι γηπέδου «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ» για Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο με γραμματειακή υποστήριξη. (εισηγ. κ. Δήμαρχος).

22. «1. Αποδοχή των όρων της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 4) της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Έγκριση Υποβολής Αίτησης – Φακέλου για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
3. Δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.» (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπό την υποβολή, από αυτήν, Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες μονάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου» για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013». (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

24. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 09/ΕΥΕ. ΓΓΙΦ. (εισηγ. κ. Βαμβακερός).

25. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Δίκτυο Πράσινων Ελληνικών Πόλεων - Green Greek Cities. (εισηγ. κ. Φαλέκας).

26. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά του υπ’ αριθμ. 361/11 α΄ απογράφου εκτελεστού μετά της από 7.11.2011 επιταγής προς πληρωμή της με αριθ. 132/10 απόφ. του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).

27. Έγκριση της αριθ. 12/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί διαταγών πληρωμής των: α) Λεπτίδου Μαρίας και β) Χατζή Μαρίας. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης).

28. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (εισηγ. κ. Ουζουνίδης).

29. Λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).

30. Λήψη απόφασης για συγχωνεύσεις ή μη σχολικών μονάδων. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).

31. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». (εισηγ. κ. Ζητάκης).

32. Έγκριση ψήφισης πίνακα οφειλών του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ». (εισηγ. κ. Ζητάκης).

33. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «ΑΠΟΚΔΑ» (εισηγ. κ. Ζιώγας).

34. Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης - Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Φαλέκα, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα, στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

35. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

36. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.).

37. Έγκριση συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης» Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

38. Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ για το έργο: «Αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

39. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Ισοζυγίου του έργου: «Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

40. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Απαλού» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

41. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή σημάνσεων διαβάσεων οδών». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.).

42. Γνωμοδότηση για τον καθαρισμό οριογραμμών υδραυλικής μελέτης, τμήματος ρέματος στη Μελία Φερών, Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.).

43. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ανέγερση Β’ ΚΑΠΗ». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγ.).

44. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίων Μάκρης» (Εισηγ. Φ. Αδαμάκης).

45. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση μπαζότοπων Χιλής» (Εισηγ. Φ. Αδαμάκης).

46. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού προς Δίκελλα» (Εισηγ. Φ. Αδαμάκης).

47. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου» (Εισηγ. Φ. Αδαμάκης).

48. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων και επέκταση ύδρευσης Β΄ νεκροταφείου» (Εισηγ. Φ. Αδαμάκης).

49. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ρείθρων διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους Δημοτικών Διαμερισμάτων». (Εισηγ. Φ. Αδαμάκης).

50. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Ο.Τ. 39Α εκκλησίας τιμίου σταυρού» (Εισηγ. Φ. Αδαμάκης).

51. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης γηπέδων Παλαγίας και Χιλής». (Εισηγ. Φ. Αδαμάκης).

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

BLOGGER: 2 σχόλια
 1. Πότε θα φτιάξουνε ρε παιδιά κανένα δρόμο μέσα στη πόλη, που στο τέλος θα θέλουμε τρακτέρ για να κινηθούμε;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ποιος ποιόν κοροϊδεύει σε αυτόν τον τόπο.

  Διαβάζω στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  «Κήρυξη του Δάσους Μαύρης Πεύκης στο Πέραμα Έβρου ως Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης. Εισηγητής: Μέλος της Οικολογικής Εταιρίας Έβρου Γιώργος Δεμερίδης».

  Αλλαγή τακτικής των δήθεν «αντιφρονούντων»; Είδαν παρά είδαν μετά τόσα χρόνια κραυγών και αλαλαγμών, ότι δεν πέρασε η γραμμή τους, και το έριξαν στην οικολογία,.
  Κατόπιν εορτής, ίσα-ίσα να πούνε το είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.
  Αυτή η απόφαση και πολλές άλλες αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν πριν 10-15 χρόνια
  Ώστε να είχε δεσμευθεί η έκταση του Περάματος και λοιπές εκτάσεις-Σαπών, Καλλυντηρίου και βάλε όπου γίνανε έρευνες από το ΙΓΜΕ.
  Ποιος ποιόν κοροϊδεύει δεν ξέρω, ΓΙΑΤΙ:
  Για την έγκριση ή μη οποιασδήποτε περιβαλλοντικής μελέτης εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:

  «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ σύμφωνα με τη Νομοθεσία
  1.Αν η εγκατάσταση γίνει κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ανάλογα με τον τόπο της εγκατάστασης μπορεί να ζητηθεί απλή βεβαίωση ή στη περίπτωση που βρίσκεται σε περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικές ζώνες, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κλπ.) τότε ζητείται η υποβολή λεπτομερούς μελέτης, η οποία θα ελεγχθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.). Επίσης, αποφασιστική γνώμη έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, αν η εγκατάσταση γίνεται σε χώρο που ανήκει στη δικαιοδοσία του.
  (Ειδικά για τα μεταλλεία είχε γνωμοδοτήσει η αρχαιολογική υπηρεσία το 1998-1999 θετικά. Με νέα δεδομένα το 2012 πριν την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης η αρχαιολογική υπηρεσία γνωμοδότησε αρνητικά η οποία απορρίφθηκε από το ΚΑΣ.
  Στη συζήτηση συμμετείχε και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικολάου)

  2.Αν η εγκατάσταση γίνεται σε δασική έκταση απαιτείται από το αρμόδιο Δασαρχείο, χαρακτηρισμός της περιοχής η οποία επιτρέπει την ιδιοκτησία και την δόμηση. Το Δασαρχείο αποφαίνεται κατόπιν υποβολής τοπογραφικού της περιοχής σε δύο αντίγραφα, στο οποίο απεικονίζεται το γήπεδο της επένδυσης σε σχέση με τη γύρω περιοχή και το τυχόν δάσος. Επίσης απαιτείται συμβόλαιο του δικαιοπαρόχου εάν υπάρχει».

  Τοις πάσι γνωστόν είναι ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκδόθηκαν και υπογράφηκαν από τις συναρμόδιες υπηρεσίες το 1998-1999, και για αυτό τότε εκδόθηκε και υπογράφτηκε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα παραχώρησης της έκτασης των μεταλλείων Περάματος από τον τότε υπουργό ανάπτυξης κ. Βενιζέλο για 50+50 χρόνια!!!!!!!!

  ΣΣ. Μιας και τελευταία υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί τότε το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν «Κηρύσσει το Δάσος Μαύρης Πεύκης ως Διατηρητέου» του Τυχερού Κομοτηνής ενός τσιγάρου απόστασης από το επόμενο μεταλλείο του Καλλυντήριου που θα παραχωρηθεί οσονούπω. Επίσης του περιαστικού πευκοδάσους Σαπών στη θέση των μεταλλείων Οχιά.
  Ναι όμως πρέπει να τεκμηριωθεί και το οικονομικό όφελος που θα φέρει μια τέτοια προσπάθεια. Τι να κάνουμε παγκοσμιοποίηση θέλαμε.
  Apo Piazza del Popolo

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,7,Αγροτικά,557,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2007,Αλεξανδρούπολη,7785,Άμυνα,320,Ανακύκλωση,32,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,138,Άρθρα - Απόψεις,2966,Αστυνομικά,485,Αυτοδιοίκηση,2964,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,718,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,455,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,88,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,180,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,630,Δράμα,113,Έβρος,17301,Εθελοντισμός,241,Εκδηλώσεις,2355,Εκκλησία,1168,Εκπαίδευση,1359,Ελλάδα,1249,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,62,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,613,Εργασία,18,Εργασιακά,267,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,116,Ζωή και Υγεία,316,Θράκη,659,Ιστορία,207,Καβάλα,181,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,194,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,515,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,658,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,143,Μουσική,195,ΝΔ,455,Ξάνθη,200,Οικολογία,323,Οικονομία,574,Ορεστιάδα,1327,Πανταζίδου,153,Παπανικολόπουλος,269,ΠΑΣΟΚ,268,Περιβάλλον,395,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3638,Πολιτική,1397,Πολιτισμός,212,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5767,Ροδόπη,378,Σαμοθράκη,637,Σάτιρα,62,Σουφλί,475,Σπίτι,22,Συγκοινωνίες,281,Σύλλογοι,296,Συνέδρια,128,ΣΥΡΙΖΑ,385,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,248,Τρίγωνο,51,Τυχερό,51,Υγεία,1006,Φέρες,369,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
http://2.bp.blogspot.com/-pFPNWdzcQ0k/TysrNgbe8gI/AAAAAAAAMgU/WFUckrpv_pA/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-pFPNWdzcQ0k/TysrNgbe8gI/AAAAAAAAMgU/WFUckrpv_pA/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/02/blog-post_4907.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/02/blog-post_4907.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων