Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης με μοναδικό θέμα: Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Β' Εξαμήνου έτους 2022.

Θα ακολουθήσει στις 19:00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010), με έργο τη διεκδίκηση αποχαρακτηρισμού της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

2. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας οδών, συνοικιών και πλατειών (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010).
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΕΛΚΕ για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος της οπτικής οξύτητας και της ικανότητας ανάγνωσης μαθητών προσχολικής ηλικίας».
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

4. Έκδοση - πληρωμή εγγυητικών επιστολών, μετά την αναστολή εργασιών της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» λόγω εκκαθάρισης της, που κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

5. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου, ψυχρού ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος του Δήμου Αλεξ/πολης» με κριτήριο κατακύρωσης ​τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (αρ. πρωτ. διακήρυξης 8744/17.036.2022).
(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

6. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών με ίδια μέσα του Δήμου.
(Εισηγ. κ. Ρούφος Ευ.)

7. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σποραδικές αποκαταστάσεις επί της συνδετηρίας οδού Τριφυλλίου με την Εθνική οδό».
(Εισηγ. κ. Ούστογλου - Λίτσκας Γ.)

8. Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609ΕΞ2023/10-3-2023 (ΦΕΚ 1432/Β/2023) και Έγκριση καθορισμού τιμών εκμίσθωσης αιγιαλού για τα έτη 2024 και 2025 σύμφωνα με την 229/2022 Α.Δ.Σ.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

9. Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω θανάτου και​ κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου επί της οδού Πλατείας Ελευθερίας 5 στις Φέρες.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

10. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 2675/13-10-2010 απόφασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

11. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη για το οικονομικό έτος 2022.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

12. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φωτίου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2022.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

13. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

14. Έγκριση διαγραφής οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

15. Τροποποίηση της 76/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

16. Τροποποίηση της 77/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

17. Αιτήματα των Μ.Α. (42553/22.12.2022), Ι.Η. (42554/22.12.2022), Λ.Ν. (2379/24.01.2023), EUROBANK (42474/21.12.2022), Κ.Κ. (6010/15.02.2023), Χ.Μ. (43403/29.12.2022), Τ.Δ. (5116/08.02.2023), Κ.Ι. (37347/09.11.2022), Κ.Γ. (38575/18.11.2022) για δημιουργία θέσεων Φ/Ε.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

18. Αίτημα της Φ.Β. (42088/19.12.2022) για δημιουργία θέσης στάσης Ξενοδοχείου "HOSPITALITY EE" επί της οδού 14ης Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

19. Αίτημα του συνδέσμου Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών ΑΜΘ (663/05.01.2023 & 2159/23.01.2023) για δημιουργία θέσεων Στάσης στο κέντρο της πόλης
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

20. Αίτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - ΔΠΘ (32349/14.10.2021) για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο του οικισμού Ν. Χηλής.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

21. Συμπλήρωση της 51/2023 Α.Δ.Σ. "Τοποθέτηση νέας σήμανσης Ρ-13 - Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα κατά μήκος της ανώνυμης οδού παραπλεύρως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας", ύστερα από το 21.03.2023 αίτημα του Αστικού ΚΤΕΛ.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

22. Νέα Περιοδική Πεζοδρόμηση Παραλιακής οδού και λοιπών οδών κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης έτους 2023.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

23. Αίτημα της Κοινότητας Άβαντος "Περιοδικές Πεζοδρομήσεις στον Οικισμό Άβαντα έτους 2023".
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

24. Αίτημα της Κοινότητας Φερών "Περιοδικές Πεζοδρομήσεις στον Οικισμό Φερών 2023".
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

25. Αίτημα της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης "Περιοδικές Πεζοδρομήσεις στους Οικισμούς Απαλός, Μαΐστρος και Παλαγία έτους 2023".
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

26. Κρίση Ενστάσεων Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ν. Χηλής (Τμήμα της ΠΕ IV - Νέας Χηλής).
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

27. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινωφελούς - ΚΦ "Θρησκευτικού Χώρου" (Αγ. Παϊσίου - περιοχή Πλατανότοπος Μαΐστρου).
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

28. Συμπλήρωση της 143/2020 ΑΔΣ "Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (τροποποίηση λεωφορειακών γραμμών και δρομολογίων στις τρεις γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας)", σε συνέχεια των 204/2022 ΑΔΣ, 155/2021 & 145/2021 ΑΔΣ.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

29. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 35428/30.10.2020 Σύμβασης ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β (ενίσχυση γραμμών 2 & 3).
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

30. Έγκριση της 16/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", με θέμα Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και των ΜΠΔΔ» έτους 2023.
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)

31. Έγκριση της 18/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", με θέμα "2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023".
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)

32. Τροποποίηση σύμβασης με αριθ. πρωτ.: 22911/13-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010928303 2022-07-13) ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης της προμήθειας των αδρανών υλικών λατομείου και παράδοσης αυτών και παράτασης αυτού έως την 31-12-2023, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 10899/4-4-2022 σχετικού αιτήματος της συμβαλλόμενης εταιρίας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ.
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - Αποκαταστάσεις και Διανοίξεις τμημάτων οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

34. Έγκριση κατασκευής λυόμενης ράμπας Α.Μ.Ε.Α. επί πεζοδρομίου στην οδό Λ. Δημοκρατίας 288 στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

35. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

36. Έγκριση παράτασης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες» σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με χρήση απροβλέπτων δαπανών.
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

38. Διόρθωση της 37/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 2ου ΑΠΕ αρχ. Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ της Σ.Σ. για την ολοκλήρωση του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

39. Έγκριση 4ου​​ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Ανάδειξη - Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι «Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση - κινηματοθέατρο και ανέγερση κτιρίου στη θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης - καφέ)».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

40. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Α.Θ. του Κ.
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

41. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Σ.Ρ. του Σ.
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

42. Έγκριση ένταξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Δίκτυο των Βαλκανικών Πόλεων - Balkan Cities Network.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

43. Έγκριση τροποποίησης (χρονική παράταση) της Σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

44. Διατήρηση της μείωσης κατά 50% στα μισθώματα στους χώρους εκδηλώσεων του Δήμου.
(Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

45. Επιλογή για την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2023.
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

46. Σύσταση επιτροπής γνωμοδότησης για την παροχή γνώμης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων - μηχανημάτων έργου - αγροτικών μηχανημάτων.
(Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)

47. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2023-2024.
(Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)

48. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2023-2024.
(Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,605,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8450,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18319,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,41,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1480,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3863,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6128,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,549,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmmfvEyNAkKrtQNIXinkuIp_gZTRzYcsaR03kDQCcnV2fwQ2BKKJHERCnLM5fXJ8XgCz4PLyXIaSjcYnssUuyZE_VGDX2WQfK2x9FRpZ02wtYQkIYRQdiGT1stKy5NUfsBL1Lg2oqL9fRxnIgC7VqmBQFGdh3O1kaO-91svkcZq4UOKy5f_AyhziGV/s16000/dsalex.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmmfvEyNAkKrtQNIXinkuIp_gZTRzYcsaR03kDQCcnV2fwQ2BKKJHERCnLM5fXJ8XgCz4PLyXIaSjcYnssUuyZE_VGDX2WQfK2x9FRpZ02wtYQkIYRQdiGT1stKy5NUfsBL1Lg2oqL9fRxnIgC7VqmBQFGdh3O1kaO-91svkcZq4UOKy5f_AyhziGV/s72-c/dsalex.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/04/blog-post_56.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/04/blog-post_56.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων