Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 61 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και ΤΟΕΒ Φερών για την αντικατάσταση - κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Πέπλου, μήκους περίπου 3 χλμ, διά της Κοινοπραξίας ΤΑΡ, στα πλαίσια των αντισταθμιστικών που προκύπτουν υπέρ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΤΑΡ.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε με τίτλο "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Έβρου) - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία".
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), σχετικά με τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την εύνοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Εισηγητική έκθεση B΄ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Αποδοχή των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου του Τ.Π. & Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης, για την επιχείρηση Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ,Κ.Α.Φ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης για την επιχείρηση Κ.Δ.Ε.Τ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου με αριθ. Τεμαχίου 529 στην περιοχή Καλλιθέα - Ν. Χηλή, εμβαδού 960,38 τ.μ σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και το ΠΔ 270/81.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Λήψη απόφασης για Διαγραφή - Απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων (Κυλικείου) κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Εκμίσθωση κυλικείου εντός του Δημαρχείου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

15. Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου για τη στέγαση και λειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

16. Εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας για μη διαγραφή οφειλής του Αλιμούδη Αθανασίου του Κωνσταντίνου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

17. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα του Μανούση Χρήστου του Ναθαναήλ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

19. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών - ανταλλακτικών και εργασιών οχημάτων - μηχανημάτων έργων, για το έτος 2017.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

20. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Φωτίου Βασιλείου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2016.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

21. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

22. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του «Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

23. Καθορισμός αριθμού θέσεων και ειδικοτήτων για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2017-2018.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

24. Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 - Ιεράρχηση αναγκών.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

25. Επιβολή προστίμου για παράνομη πινακίδα-επιγραφή στον Τερζενίδη Χρήστο του Κων/νου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

26. Επιβολή προστίμου για παράνομη πινακίδα-επιγραφή στο Μεμέτ Ογλού Αμέτ του Μεμέτ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

27. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα της Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις στεγανοποίησης οροφής πολυχώρων Μαΐστρου Απαλού & προθερμαντήριο Μπουλμπουτζή στο στάδιο Φώτης Κοσμάς».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

30. Έγκριση 2ου ΑΠΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

31. Έγκριση τοποθέτησης περιπτέρων έκθεσης βιβλίου.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

32. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής του κ. Μεσιτίδη Αθανάσιου.
(Εισηγ.κ. Κουκουράβας Γ.)

33. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών της κ. Γαϊτανίδου Βαρβάρας.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

34. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής του κ. Σιδηρόπουλου Στυλιανού.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

35. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Αρδευτικό έργο Πετάλου».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

36. Διαπίστωση χρόνου δημιουργίας του γηπέδου που βρίσκεται εκτός σχεδίου στο αγρόκτημα της Μάκρης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

37. Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο «Αποκατάσταση στεγάστρων κάμπινγκ».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

38. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση στεγάστρων κάμπινγκ».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

39. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού Νίψας - Λεπτοκαρυάς».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

40. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

41. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές - επεκτάσεις κοιμητηρίων οικισμών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

42. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

43. Έγκριση αποζημίωσης αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων Φερών» λόγω έλλειψης επαρκούς ποσότητας διαθέσιμων λυμάτων για την δοκιμαστική λειτουργίας του έργου».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

44. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος) χρήσεως 2012 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

45. Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Προσκυνήματος 15ης Αυγούστου 2017 της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

46. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων στα πλαίσια των «Βηρείων 2017» της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

47. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου, για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων, που σφάζονται ή θανατώνονται, σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή του έτους 2017.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

48. Έγκριση παράτασης του χρόνου της σύναψης οριστικών συμβολαίων για την εκποίηση αγροτεμαχίων στην περιοχή "Κτηνοτροφικό Πάρκο Φερών".
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

49. Έγκριση αγοράς απορριμματοφόρων κάδων.
(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)

50. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 399 € στην αιτούσα κα Μπαρμποπούλου Αθηνά του Νικολάου.
(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)

51. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων για εναρμόνιση με τα αναφερόμενα στο αρ. 35535/14-12-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις επισημάνσεις των επιθεωρητών του σώματος επιθεωρητών - ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)

52. Αίτηση της Κάλτσου Στέλλας του Νικολάου για έγκριση παραχώρησης οικογενειακού τάφου.
(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρ.)

53. Τροποποίηση - διόρθωση της υπ αριθμ. 245/17 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Δημιουργία πάρκου σκύλων στο Δήμο Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

54. Τροποποίηση της αριθ. 340/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου "Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων - Γηπέδων ποδοσφαίρου και Αντισφαίρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

55. Αποδοχή παραίτησης της κ. Μπούνη Βάγιας από μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
(Εισηγ. κ. Τσονίδου - Σκεύα Ελ.)

56. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης".
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

57. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης".
(Εισηγ. κ. Αετόπουλος Κ.)

58. Ανάκληση της αριθ. 695/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου "Έγκριση παραχώρησης χρήσης δύο πλαβών, από την ΤΙΕΔΑ, στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Φερών" και Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα δύο πλαβών στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Φερών.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

59. Έγκριση νέου εκπαιδευτή στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

60. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού - Λαογραφικού Συλλόγου Απαλού "Ο ΦΑΡΟΣ", σχετικά με την παραχώρηση του γηπέδου του Απαλού και την παράταση ωραρίου, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων από 14 έως 17 Αυγούστου 2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

61. Αίτημα συμπαράστασης στο Δήμο της Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8673,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3033,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18655,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1326,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,638,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,599,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,167,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6235,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1110,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 61 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3wIM2kDpVyaG7JqW0xg0zS0eAntTLiNQVlJnZfTGPEzhHx9Ab1Xc71nYPBTc74x0crcAkN3Vn7b-qXx8mHn1HGm1UtHAyP7_J8pJ_mD5xcUmN83ZKgTcbQ_eoyPz3nTiYB2pr6HTuJNw/s1600/d.s.+alexpolis+1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3wIM2kDpVyaG7JqW0xg0zS0eAntTLiNQVlJnZfTGPEzhHx9Ab1Xc71nYPBTc74x0crcAkN3Vn7b-qXx8mHn1HGm1UtHAyP7_J8pJ_mD5xcUmN83ZKgTcbQ_eoyPz3nTiYB2pr6HTuJNw/s72-c/d.s.+alexpolis+1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/07/blog-post_88.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/07/blog-post_88.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων