Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Συμπλήρωση της 143/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4325/2015).
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Επιλογή για την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο για το έτος 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Μάκρης έτους 2016 (μέχρι δύο μήνες).
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Υπαγωγή στη Ρύθμιση του Ν.4152/2013 προστίμων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Ανάκληση απόφασης 183/2016 η οποία αφορά «Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη Μάκρη».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη Μάκρη.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Διαγραφές οφειλών τέλους 2% και 0,5% (από 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Διαγραφή οφειλής από Χ.Κ. λόγω εξόφλησης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

14. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

15. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα του κ. Μιχαήλ Σταύρου του Καλλία.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

16. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα του κ. Παπαδόπουλου Γεωργίου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

17. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

18. Αυτοδίκαιη επαναφορά ακινήτου, δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

19. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τις Κυριακές και Αργίες των Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Πατλακίδης Κ.)

20. Έγκριση οριογραμμών ρέματος «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος «ΕΙΡΗΝΗΣ» περιοχής Μαΐστρου Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Μαστορόπουλος Δ.)

21. Ανάκληση της υπ’ αρ. 686/2013 Απόφασης του Δ.Σ, η οποία αφορά τη «Διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Κατσίκια Παναγιώτη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» κατά εννέα μήνες.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση υποστηλωμάτων 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Α' Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας - Αγνάντιας».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας - Συκορράχης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Έγκριση της Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των υλικών για το έργο: «Ανακατασκευή χώρων Κέντρου Νεότητας».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Έγκριση παράτασης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1: Αποχέτευση Φερών του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου».
(Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ )

31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ)

32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σημάνσεως έργου: «Εγκατάσταση υπόγειων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί της οδού Απολλωνιάδος από τη συμβολή με την Λ. Δημοκρατίας έως έμπροσθεν ξενοδοχείου GRECOTEL και τομή στην οδό Απολλωνιάδος έμπροσθεν ξενοδοχείου GRECOTEL και φρεάτιο στην οδό Απολλωνιάδος στη συμβολή με την Λ. Δημοκρατίας της CYTA HELLAS Α.Ε.».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή βάσης και μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

36. Καθορισμός χρώματος ΤΑΞΙ της Επαγγελματικής Οργάνωσης Ιδιοκτητών Ταξί «ΟΜΟΝΟΙΑ», με έδρα στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

37. Έγκριση της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αλεξ/πολης στην 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBAN ΙNNOVATIVE ACTIONS» .
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

38. Πρόταση μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για υποστήριξη και ενεργειακή αξιοποίηση πιλοτικά της «Γεωθερμίας μέσης ενθαλπίας» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

39. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

40. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης Δημάρχων της Ευρώπης με θέμα «Έξυπνη Αστική Κινητικότητα και Πόλεις του Μέλλοντος».
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

41. Εξέταση αίτησης Σκακιστικού Ομίλου Φερών για παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας οικιστών του οικισμού Ο.Ε.Κ. «ΦΕΡΕΣ Ι».
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

42. Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Festival στον Πόρο - το Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

43. Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

44. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού, για τη λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος )

45. Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας «ΒΙΟΑΓΡΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

46. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

47. Τροποποίηση της 539/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον "Ορισμό μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010" ως προς μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

48. Τροποποίηση της 763/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τη «Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 του Ν. 3852/2010)».
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

49. Τροποποίηση της 617/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον «Ορισμό μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

50. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Ουγγαρία.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

51. Έγκριση μετακίνησης, του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Ιταλία.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

52. Έγκριση μετακίνησης και δαπανών, του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Κοζάνη.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

53. Έγκριση μετακίνησης και δαπανών, του Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

54. Διόρθωση και Τροποποίηση της αριθ. 99/2016 Απόφασης Δ.Σ., η οποία αφορά «Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα».
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

55. Διόρθωση και Τροποποίηση της αριθ. 136/2016 Απόφασης Δ.Σ., η οποία αφορά «Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσ/νικη, στις 17-03-2016, για συμμετοχή του σε σύσκεψη εργασίας με θέμα "Συντονισμός για το έργο Τηλεθέρμανση Φερών και σταθμός αποσυμπίεσης αγωγού ΤΑΠ".
(Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)

56. Έγκριση δαπανών μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών στη Καβάλα στις 01 & 02 Απριλίου 2016.
(Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,606,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2043,Αλεξανδρούπολη,8461,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,146,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3304,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,686,Δράμα,114,Έβρος,18334,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2522,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1478,Ελλάδα,1303,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,293,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,42,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,748,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,672,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,463,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1481,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3867,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6133,Ροδόπη,411,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,550,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1087,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmp2qiYGUUfH0KOg4PExPa0qmqe6FYZrveFkNofY2zQFrq2ePmhq5_zyTTOnOy2OrGrMQxAaBCItlodt09xYMUh5F-l9y4mV98NSVC-AKML2auDFXHbUDqPMbxRZfN_RjWA3d7NiQMSA4/s640/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmp2qiYGUUfH0KOg4PExPa0qmqe6FYZrveFkNofY2zQFrq2ePmhq5_zyTTOnOy2OrGrMQxAaBCItlodt09xYMUh5F-l9y4mV98NSVC-AKML2auDFXHbUDqPMbxRZfN_RjWA3d7NiQMSA4/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/05/blog-post_54.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/05/blog-post_54.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων