Π. Καλακίκος: “Σε οικονομικό αδιέξοδο ο Δήμος Σουφλίου - Άστοχοι και ανεξήγητοι οι χειρισμοί του Πουλιλιού”

Αναπάντητα ερωτήματα δημιουργούν, οι μη σύννομοι χειρισμοί των οικονομικών θεμάτων που αφορούν τον δήμο Σουφλίου εκ μέρος του δημάρχου. Είχαμε επισημάνει από την αρχή της θητείας μας, τόσο προφορικά, όσο και εγγράφως

Αναπάντητα ερωτήματα δημιουργούν, οι μη σύννομοι χειρισμοί των οικονομικών θεμάτων που αφορούν τον δήμο Σουφλίου εκ μέρος του δημάρχου. Είχαμε επισημάνει από την αρχή της θητείας μας, τόσο προφορικά, όσο και εγγράφως, ότι τα οικονομικά του Δήμου Σουφλίου βρίσκονται στο χειρότερο σημείο.

Ζητήσαμε μα αίσθημα ευθύνης, η σημερινή δημοτική αρχή να... αναλάβει μια μεγάλη ενωτική και αξιόπιστη πρωτοβουλία, δίνοντας άμεσες και μακροπρόθεσμες λύσεις, καταθέτοντας προτάσεις διεξόδου από την οικονομική κρίση, λύσεις που μπορούν να δώσουν ελπίδα και δυνατότητες δημιουργίας στους συνδημότες μας.

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα, αντί να περιοριστούν οι περιττές δαπάνες που δεν εξυπηρετούν τους απαραίτητα λειτουργικούς σκοπούς και να σταματήσει τις κατατμήσεις των πιστώσεων και στη συνέχεια τις απευθείας αναθέσεις έργων με μηδενικές εκπτώσεις δεν έδωσε καμία λύση διεξόδου από την οικονομική κρίση. Αντίθετα τα οικονομικά προβλήματα του δήμου μας διογκώθηκαν, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο έλεος και μεγαλοψυχία των δανειστών και προμηθευτών του, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκτελέσουν τις δικαστικές αποφάσεις με τον πιο επώδυνο τρόπο, αυτό της κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων οποιαδήποτε μορφής.

Με περίεργο και ακατανόητο τρόπο έδρασε, όταν του κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 518/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, διότι δεν έφερε όπως ήταν υποχρεωμένος το θέμα στην οικονομική επιτροπή για να αποφασίσει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010, γνωρίζοντας ότι υφίσταται ιδιαίτερη νομική υποχρέωση των Δήμων να μην παραιτούνται των δικαιωμάτων των και να εξαντλούν όλα τα ένδικα μέσα.

Αντίθετα, πέταξε στο συρτάρι με μεγάλη ευκολία την παραπάνω απόφαση και εντός της νόμιμης προθεσμίας των 60 ημερών δεν προχώρησε ως όφειλε στην άσκηση αναίρεσης, με αποτέλεσμα μεταξύ του Δήμου και της ενάγουσας Κοινοπραξίας, να παραχθεί δεδικασμένο.

Με τον ίδιο επιπόλαιο, απερίσκεπτο και ζημιογόνο τρόπο θα αντιδρούσε ο κ. Πουλιλιός εάν αφορούσε προσωπική του υπόθεση και επρόκειτο να καταβάλλει στην ενάγουσα: α) το ποσό των εκατό ένδεκα χιλιάδων, τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ (111.343) για εκτέλεση εργασιών και β) το ποσό των πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων εβδομήντα εννέα (524.279) ευρώ για τόκους υπερημερίας, επειδή τα καταβληθέντα ποσά των οφειλομένων λογαριασμών, καταβλήθηκαν όχι εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από το νόμο, αλλά με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, λόγω κακής και ανεπαρκούς χρηματοδότησης.

Μετά από είκοσι τρία (23) έτη εμπειρίας, δεν γνώριζε ότι σύμφωνα με τον κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου το ποσοστό του επιτοκίου που ισχύει για τις οφειλές του Δημοσίου, ανέρχεται σε 6% εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά δια συμβάσεως η ειδικού νόμου.

Στην παραπάνω απόφαση, το ποσοστό επιτοκίου υπερημερίας από το έτος 1992 υπολογίστηκε από 27% έως και 39%, αντί του 6%. Διότι, ύστερα από την έκδοση αντιθέτων αποφάσεων του Αρείου Πάγου με επιτόκιο για το Δημόσιο με 6% και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εφαρμόζεται το ισχύον επιτόκιο που αφορά οφειλές ιδιωτών, το Συμβούλιο Επικρατείας παρέπεμψε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου όπου αποφασίσθηκε, ότι οι οφειλές του Δημοσίου με επιτόκιο 6% δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και πρέπει να εφαρμόζονται.

Η παράλειψη της υποχρέωσης κατάθεσης της αίτησης αναίρεσης εκ μέρος του Δήμου, είχε ως αποτέλεσμα, να επιδικασθεί ο Δήμος με τόκους υπερημερίας ποσού (524.279) ευρώ, αντί του ποσού των (112.000) ευρώ, εάν είχε υπολογιστεί με επιτόκιο 6%. Σημειωτέον ότι, κατά την άποψη μας οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δήμου μας από τα έτη 1992 έως 1999 έχουν παραγραφεί, λόγω παρέλευσης πενταετίας, την οποία το δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη, αν δεν έχει προταθεί από το Δήμο.

Όλα τα παραπάνω, αν δεν τα γνώριζε ο κ. Πουλιλιός είχε την δυνατότητα να τα ενημερωθεί αν εφάρμοζε την νόμιμη διαδικασία, ήτοι γνωμοδότηση νομικού και συζήτηση του θέματος στην οικονομική επιτροπή, η ακόμη ρωτώντας τον ελεγκτή νομιμότητας.

Όψιμο και υποκριτικό το ενδιαφέρον σας κ. Πουλιλιέ για τους Υπαλλήλους του Δήμου όταν ακόμα και τους απολυομένους εργαζομένους των δημοτικών επιχειρήσεων που κλείσατε, δεν τους καταβάλλεται τα δεδουλευμένα, ενώ οφειλές ήδη υπάρχουν στους Δημοτικούς Υπαλλήλους, αλλά και στους υπαλλήλους των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες στον Δήμο, ακόμα και σε υπαλλήλους του ΚΟΕΔΗΣ από προηγούμενα χρονικά διαστήματα.

Ποιες ήταν οι ενέργειες του κ. Πουλιλού όταν γνώριζε ότι το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, απολύτως καμία, αν και από υπαιτιότητα του παρήχθη δεδικασμένο με αποτέλεσμα το χρηματικό ποσό των [635.000]ευρώ από την έκδοση της απόφασης μέχρι σήμερα να έχει ανέλθει στο ποσό των (960.000) ευρώ.

Είχε ή δεν είχε τη δυνατότητα πληρωμής της δικαστικής απόφασης και πολλών άλλων αποφάσεων που αφορούν μικροεπαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των. Σίγουρα ναι , αν προχωρούσε στις αναγκαίες εργασίες, πάντα με δημοπρασία και από τις δοθείσες μόνο εκπτώσεις θα είχε την δυνατότητα να πληρώσει αρκετές οφειλές του Δήμου, αλλά προτίμησε με δικές του αποφάσεις τις απευθείας αναθέσεις με μηδενικές εκπτώσεις, δικαίωμα που δεν το είχε την ώρα που οι τοπικές αγορές στενάζουν από έλλειψη ρευστότητας και οι επιχειρήσεις ιδίως οι μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν μέρα με την μέρα την απειλή του κλεισίματος, να αδιαφορεί για αυτές και να χρησιμοποιεί τις παλαιές και αποτυχημένες συνταγές των απευθείας αναθέσεων τρόπος που είναι ζημιογόνος για τα συμφέροντα των συνδημοτών μας.

Γιατί κ. Πουλιλιέ έχετε καταργήσει τα θεσμικά όργανα του Δήμου μας και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και σε πληθώρα παρομοίων υποθέσεων δεν τις εισάγετε στην οικονομική επιτροπή με γνωμοδότηση νομικού για λήψη σχετικών αποφάσεων, όπως είστε υποχρεωμένος να πράξετε, αλλά αποφασίζετε αυθαιρέτως και αυτοβούλως κατά προτίμηση σας, σαν να πρόκειται για χειρισμό προσωπικών σας αποφάσεων.

Λυπάμαι κ. Πουλιλιέ, γιατί το θέμα της υπ’ αριθ. 518/2009 απόφασης, το φέρατε στο δημοτικό συμβούλιο για ενημέρωση, ύστερα από οκτώ μήνες καθυστέρηση επιλέγοντας τη πάγια και προσφιλή τακτική σας να μεταφέρατε τα δικά σας λάθη και ανεπάρκεια σας στην προηγούμενη δημοτική αρχή, λέγοντας ότι ο Δήμος μας δεν εκπροσωπήθηκε, αν και γνωρίζετε, ότι ο δήμος είχε καταθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα υπόμνημα μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου.

Οφείλετε λοιπόν, να κατονομάσετε τους νομικούς και τους δικαστικούς, που όπως μας είπατε σας ενημέρωσαν ότι ο δήμος δεν είχε καμία δυνατότητα αντίδρασης κατά της παραπάνω απόφασης και δεν διστάσατε ακόμη να ζητήσετε από το δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για τη μη καταβολή του ποσού που επιδικάσθηκε, απόφαση βεβαίως που δεν λήφθηκε, διότι ήταν έξω από τις αρμοδιότητες, καθόσον η δημοτική αρχή υποχρεούται στην άμεση εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, κάτι που εσάς φαίνεται δεν σας ενδιέφερε, γιατί προφανώς επιδιώκατε να μεταφέρετε τις δικές σας ευθύνες και λάθη στο δημοτικό συμβούλιο, αν και εκ μέρους σας δεν μου εκπλήσσει πλέον οιοσδήποτε χειρισμός.

Τέλος, σταματήστε να δηλώνετε ότι καταβάλλετε υπεράνθρωπες προσπάθειες για τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου, διότι είναι γνωστό, ότι από το έτος 2012 από τα υπουργεία οικονομικών και εσωτερικών διατίθεται ειδική χρηματοδότηση για όλους τους δήμους της χώρας για οφειλές των που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31-12-2011. Ο δήμος μας ζήτησε και έλαβε το 2013 το ποσό των 980.000 ευρώ και τώρα ζητάει το ποσό του 1.800.000 ευρώ με την δέσμευση, ότι αυτά τα ποσά που θα επιχορηγείται ο Δήμος μας θα παρακρατηθούν τμηματικά από τα έσοδα του δήμου μας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών και σε περίπτωση αδυναμίας του δήμου θα κληθεί να τα πληρώσει ο συνδημότης μας με αύξηση φόρων, γιατί απλά ο δήμος μας έχει υπογράψει μνημόνιο.

Ο κ. Πουλιλιός με τις παραλείψεις, την κατάργηση θεσμικών οργάνων, την μη άσκηση αναίρεσης κατά της τελεσίδικης απόφασης που θα ανέστελλε την εκτέλεση της και τις τακτικές που ακολουθεί για να επιτύχει καθυστέρηση πληρωμής της αμετάκλητης από υπαιτιότητα του απόφασης, ένα είναι σίγουρο, ότι προσφέρει ένα ανέλπιστο δώρο στην κοινοπραξία, διότι καθημερινά στο λογαριασμό της, προστίθεται ποσά που προέρχονται από εγγυημένο επιτόκιο κατά πολύ υψηλότερο του τραπεζικού επιτοκίου τα οποία καλείται να πληρώσει ο συνδημότης μας.

Παναγιώτης Καλακίκος
επικεφαλής παράταξης
"Συνεργασία - Ανάπτυξη - Συνοχή"

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8536,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3319,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,183,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,697,Δράμα,116,Έβρος,18442,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2561,Εκκλησία,1231,Εκπαίδευση,1491,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,53,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,584,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1498,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3890,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6166,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,65,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Π. Καλακίκος: “Σε οικονομικό αδιέξοδο ο Δήμος Σουφλίου - Άστοχοι και ανεξήγητοι οι χειρισμοί του Πουλιλιού”
Π. Καλακίκος: “Σε οικονομικό αδιέξοδο ο Δήμος Σουφλίου - Άστοχοι και ανεξήγητοι οι χειρισμοί του Πουλιλιού”
Αναπάντητα ερωτήματα δημιουργούν, οι μη σύννομοι χειρισμοί των οικονομικών θεμάτων που αφορούν τον δήμο Σουφλίου εκ μέρος του δημάρχου. Είχαμε επισημάνει από την αρχή της θητείας μας, τόσο προφορικά, όσο και εγγράφως
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpoCgmvE7532tt52IMnnNv5m8fB_DMfJqsc9_PfwuAIX2klwqBDrrwFCYW1uQV4GBnaF-hQEgbCjiN9xuBst8mZqJO3aLrRzoVHU7VqMurvPLcQB96S06SaE-tPX0b5P4f1X4zrds8p7Tx/s1600/kalakikos2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpoCgmvE7532tt52IMnnNv5m8fB_DMfJqsc9_PfwuAIX2klwqBDrrwFCYW1uQV4GBnaF-hQEgbCjiN9xuBst8mZqJO3aLrRzoVHU7VqMurvPLcQB96S06SaE-tPX0b5P4f1X4zrds8p7Tx/s72-c/kalakikos2.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/01/blog-post_7178.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/01/blog-post_7178.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων