Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων. (Εισηγητής: κ. Μακρή Αικ)...

3. Δαπάνες Γραφείου Εθελεντισμού. (Εισηγητής: κ. Μακρή Αικ).

4. Εκφορά άποψης για την Μ.Π.Ε. του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου - (Α.Σ.Φ.Α) Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

5. Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Γερακόπουλος).

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου». (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγ).

7. Υποβολή αιτήματος προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε, για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του Ο.Τ. 235 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Φερών, για ανέγερση σχολικών μονάδων». (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγ).

8. Έγκριση υποβολής Πρότασης και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης για τη χρηματοδότηση πράξης «Κατασκευή και Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Περιφερειακού Ιατρείου Φερών» από το Ε.Π Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και έγκριση της μελέτης του υποέργου «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών». (Εισηγητής: Καναρίδης Ευαγ).

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πρώην Νοσοκομείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από Σχολεία». (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγ).

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια». (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγ).

11. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγ).

12. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: Καναρίδης Ευαγ).

13. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία των νεκροταφείων Άβαντα». (Εισηγητής: Αδαμάκης Φώτιος).

14. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή και χρωματισμός θέσεων κάδων». (Εισηγητής: Αδαμάκης Φώτιος).

15. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης» από 01-01-2013 έως 31-03-2013 δηλαδή τρεις (3) μήνες ήτοι ενενήντα (90) ημέρες. (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευαγ).

16. Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή των έργων του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ιωαν).

17. Διαγραφή οφειλών τέλους ακαθαρίστων εσόδων από χρηματικό κατάλογο. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

18. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον «ΚΑΡΑΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ». ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

19. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «ΝΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΑΦΗΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ» για το έργο «Οι Άθλοι του Ηρακλή». (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

20. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ».(Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

21. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΙ και ΣΙΑ Ο.Ε. - ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

22. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «ΝΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΑΦΗΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ» για το έργο «Αναζητώντας τον Αττίκ». (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

23. Επιβολή χρηματικού προστίμου σε «Πρατήρια Άρτου» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

24. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα». (Εισηγητής: Ξανθόπουλος Χρ).

25. «Παραχώρηση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλεξ/πολης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενός (01) χώρου γραφείου. (Εισηγητής: κ.Ξανθόπουλος Χρ).

26. «Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος». (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

27. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δασική έκταση». (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

28. Καταλογισμός αχρεωστήρως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους ή εκπροσώπους των, από το πρόγραμμα οικ. ενίσχυσης Βαριές Αναπηρίες. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

29. Έγκριση καταβολής προστίμων ΙΚΑ και ΔΟΥ. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

30. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Φυτωρίου». (Εισηγητής: Μαστορόπουλος Διονύσης).

31. Παραλαβή της μελέτης Τοπογραφική Μελέτη, επικαιροποίηση και προσαρμογή τροποποίησης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Παλαγίας. (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσης).

32. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Φυτωρίου πάνω από την οδό Μητροπούλου». (Εισηγητής: κ.Μαστορόπουλος Διονύσης).

33. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Μαϊστιανών». (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσης).

34. Ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2013 (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

35. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση 70 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

36. «Χορήγηση τραπεζικού (ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος) δανεισμού ίσου με το 15% του προϋπολογισμού της πρότασης JESSICA Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ύψους 334.909,80 € κατά το έτος 2013». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

37. «Ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στην πρόταση Αστικής Ανάπλασης Jessica από ίδια διαθέσιμα του Δήμου, συνολικού ύψους 334.909,80 €, εις βάρος του προϋπολογισμού των ετών 2013 και 2014». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

38. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2012 - Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων 2013. (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

39. «Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εγκαίνια του Διεθνούς Κέντρου Κοινολογίας και στην τελική συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), της εγκεκριμένης πρότασης “CYNOLOGY CENTER” του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

40. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στο Παρίσι, στις 12-13-14/12/2012». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

41. Ακύρωση απόφασης για ορισμό υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

42. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις συναντήσεις εργασίας του έργου «Προώθηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς Έβρου και Smolyan μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, στο Smolyan Βουλγαρίας, στις 4-9/12/2012». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή διαδρομών πάρκου Εγνατία». (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ).

44. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στον υπάλληλο Τσιμέλα Βασίλειο για Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων και παρελκόμενων. (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ).

45. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στον υπάλληλο Τσιμέλα Βασίλειο για “προμήθεια των καρτών των ψηφιακών ταχογράφων”. (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ).

46. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στον υπάλληλο Σαριανίδη Γεώργιο για "Έκδοση παραβόλων ελέγχου οχημάτων του Δήμου μας από το Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης". (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ).

47. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στον υπάλληλο Σαριανίδη Γεώργιο για "πληρωμή λοιπών φόρων και τελών". (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ).

48. Έγκριση της 38/2012 απόφασης του Δ.Σ του ΑΠΟΚΔΑ που αφορά την «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013». (Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ).

49. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του Π.Δ 23/2000. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

50. Οδοιπορικά Δημάρχου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

51. Οδοιπορικά Αντιδημάρχου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2036,Αλεξανδρούπολη,8342,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3003,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3259,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18160,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2488,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1453,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,731,Ιστορία,227,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1453,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3825,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6085,Ροδόπη,405,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,541,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1065,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
http://2.bp.blogspot.com/-pFPNWdzcQ0k/TysrNgbe8gI/AAAAAAAAMgU/WFUckrpv_pA/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-pFPNWdzcQ0k/TysrNgbe8gI/AAAAAAAAMgU/WFUckrpv_pA/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/12/synedriazei-tin-paraskevi-to-d.s.-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/12/synedriazei-tin-paraskevi-to-d.s.-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων