Αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τους χώρους συγκέντρωσης των μεταναστών στα σύνορα, αποτελεί για την κυβέρνηση την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για τη διάθεση και την εξοικονόμηση πόρων και για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων!!!

Την έναρξη των διαδικασιών αξιολόγησης και αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 12 Περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης.

Η προσαρμογή της αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής στα νέα δεδομένα για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης προβλέπει στη βελτίωση της γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας αφού θα υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τους χώρους συγκέντρωσης των μεταναστών στα σύνορα!!! ...»

Η ανάθεση των μελετών θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό, με τη δημοσίευση του διαγωνισμού στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Εκτιμάται ότι, μετά την αξιολόγηση, η υπογραφή των συμβάσεων θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι του 2011. Η συνολική δαπάνη για τις 12 μελέτες ανέρχεται στα 3.100.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο καθαρός χρόνος των μελετών υπολογίζεται στους 10 μήνες, 5 μήνες για την πρώτη φάση της αξιολόγησης και 5 μήνες για την πρόταση επικαιροποίησης. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο φάσεις παρεμβάλλεται μια τρίμηνη περίοδος διαβούλευσης όπου τα νέα αιρετά συμβούλια της Περιφέρειας θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν υποβάλλοντας τις δικές τους παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, τα πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν από το ΥΠΕΚΑ στα αρμόδια Υπουργεία, στην οικεία Περιφέρεια και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το ΥΠΕΚΑ θα έχει την ευθύνη να συντονίζει όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ώστε να επιλυθεί το μεγάλο ζήτημα της αποσπασματικότητας των δράσεων και της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων που αποτελούν, άλλωστε, βασικές δυσλειτουργίες του ελληνικού Δημοσίου με ολέθριες επιπτώσεις στην ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία. Για το λόγο αυτόν, συμπληρώθηκε η νομοθεσία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων (ΦΕΚ 1925/Β/2010) και συστήνονται άμεσα διυπουργικές ομάδες εργασίας.

Ο καθαρός χρόνος των μελετών υπολογίζεται στους 10 μήνες, 5 μήνες για την πρώτη φάση της αξιολόγησης και 5 μήνες για την πρόταση επικαιροποίησης. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο φάσεις παρεμβάλλεται μια τρίμηνη περίοδος διαβούλευσης όπου τα νέα αιρετά συμβούλια της Περιφέρειας θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν υποβάλλοντας τις δικές τους παρατηρήσεις.

Στη συνέχεια, τα πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν από το ΥΠΕΚΑ στα αρμόδια Υπουργεία, στην οικεία Περιφέρεια και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ΥΠΕΚΑ θα έχει την ευθύνη να συντονίζει όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ώστε να επιλυθεί το μεγάλο ζήτημα της αποσπασματικότητας των δράσεων και της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων που αποτελούν, άλλωστε, βασικές δυσλειτουργίες του ελληνικού Δημοσίου με ολέθριες επιπτώσεις στην ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία. Για το λόγο αυτόν, συμπληρώθηκε η νομοθεσία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων (ΦΕΚ 1925/Β/2010) και συστήνονται άμεσα διυπουργικές ομάδες εργασίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Σηφουνάκης, "ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι κλειδί για την ίδια την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της χώρας σε περίοδο κρίσης, για τη διάθεση και την εξοικονόμηση των πόρων, για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων σε ορθολογικά και θεματικά προσδιορισμένους χώρους. Σαφώς ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν είναι στατικός και δεν ολοκληρώνεται άπαξ. Είναι μια δυναμική διαδικασία που τροφοδοτείται, τροφοδοτεί και συντονίζει τομεακές πολιτικές - όπως είναι το περιβάλλον, η ενέργεια, ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι μεταφορές, η αγροτική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προστασία της γεωργικής γης που απειλητικά δομείται.

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού συντάχθηκαν πριν από 8 χρόνια. Ο νόμος 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» προέβλεπε τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης των Περιφερειακών ανά διετία. Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης των χωροταξικών πλαισίων καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και επιτάσσουν την προσαρμογή της αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής της χώρας στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής συγκυρίας".

Η αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων όπως τόνισε έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
  • Ο πρώτος στόχος αφορά στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και στην ενίσχυση της εσωτερικής, σε κάθε περιφέρεια, συνοχής.
  • Ο δεύτερος στόχος συνδέεται με την περαιτέρω θωράκιση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξειδίκευση των κατευθύνσεων των Περιφερειακών Πλαισίων ώστε να υποστηριχθούν πιο αποτελεσματικά οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι νέες Κρατικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όταν θα καταρτίζουν τα μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Θα υπάρξει, επίσης, συνεργασία με τους Καλλικράτειους Δήμους ώστε να βοηθηθούν στο σχεδιασμό της χωρικής ανάπτυξης που εμπίπτει στη δική τους αρμοδιότητα.
  • Τρίτος στόχος είναι να υπάρξει συμπληρωματικότητα των μέσων και των πολιτικών παρεμβάσεων, καθώς και μεγαλύτερη συνέργια των εκτελούμενων έργων και των προγραμμάτων με αναπτυξιακό χαρακτήρα.
  • O τέταρτος στόχος απαντά στην ανάγκη να δοθεί επικαιροποιημένη κατεύθυνση στο υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού, δηλαδή στα Ρυθμιστικά Σχέδια (εκτός του ΡΣ της Αθήνας που ενέχει ισχύ Περιφερειακού Πλαισίου), στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, στις ζώνες οικιστικού ελέγχου κ.λ.π.

Σημειώνεται ότι ο τρόπος αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων θα είναι ενιαίος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών που θεσμοθετήθηκαν, θα είναι τυποποιημένες και ενιαίες. Παράλληλα, οι προβλέψεις και οι προτάσεις όλων των μελετών θα έχουν ενιαία χαρτογραφική απεικόνιση και θα είναι σε ψηφιακή μορφή ώστε να είναι εύκολα αξιοποιήσιμες και, κυρίως, προσβάσιμες στον κάθε πολίτη και στον κάθε φορέα όπως, άλλωστε, ορίζει η κοινοτική οδηγία INSPΙRΕ.

Περιεχόμενο της αναθεώρησης των περιφερειακών πλαισίων (Παραδείγματα ανά περιφέρεια)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
- Χωροταξική οργάνωση του τουρισμού
- Διασύνδεση Βορρά-Νότου και των παράκτιων περιοχών με την ενδοχώρα
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
- Πύλες εισόδου/εξόδου στην Ε.Ε.
- Κόμβοι διασύνδεσης της Ελλάδας και της Ε.Ε. με τις βαλκανικές χώρες
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Πυρόπληκτες περιοχές
- Τουρισμός
- Εντατικές υδατοκαλλιέργειες Μεσολογγίου
Περιφέρεια Πελοποννήσου - Αξιολόγηση της Τρίπολης για πόλη-έδρα της Περιφέρειας 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Οινόφυτα
- Δημιουργία υποδοχέων βιομηχανίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας - Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Ανάπτυξη σχέσεων με την Ανατολή
- Χωροθέτηση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιβάλλον (Πρέσπες)
- Συμπληρωματικότητα για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών της περιοχής
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης
- Ζώνη οικονομικής επιρροής της Θεσσαλονίκης
- Ενιαία διοικητική διαχείριση για τα οικοσυστήματα
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης - Στρατηγικός σχεδιασμός για τους χώρους συγκέντρωσης των μεταναστών
- Παρεμβάσεις συνδυασμένης χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης για την Εγνατία

Πρωταπριλιάτικο αστείο;

Σχολιασμός για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, στο στούντιο της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, από το Νίκο Πετρίδη και τον Δημοσθένη Δούκα.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8673,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3033,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18655,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1326,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,638,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,599,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,167,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6235,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1110,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iTbIE_EXeijuKkRtmcs9dq6H_oF6-0sZtjboyH5VuCY2GCNdy7usfakwOY1ZmlpAtieO6mpcDbOaG99xfqfRbxd7a7Ezn7BH2YTShbaGrOKwC_TXeYPj5GJxnUfRlnjbsvSKjbi1wdw/s200/Clip.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iTbIE_EXeijuKkRtmcs9dq6H_oF6-0sZtjboyH5VuCY2GCNdy7usfakwOY1ZmlpAtieO6mpcDbOaG99xfqfRbxd7a7Ezn7BH2YTShbaGrOKwC_TXeYPj5GJxnUfRlnjbsvSKjbi1wdw/s72-c/Clip.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/04/blog-post_8225.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/04/blog-post_8225.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων