Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της 36/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", με θέμα «4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)

2. Έγκριση της 41/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", με θέμα: «5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)

3. Έγκριση της 44/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", με θέμα: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού».
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)

4. Ψήφισμα σχετικά με «Άρση των προκλητικών ρυθμίσεων υπέρ των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και σε βάρος των αντίστοιχων δημοτικών».
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

5. Αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου και των εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος" (Πολυκοινωνικό).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

8. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
(Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

9. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στο Κέντρο Νεότητας Αλεξανδρούπολης στη χορωδία «Φωνές της Θράκης».
(Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

10. Τροποποίηση της 118/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση διαγραφής οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ».
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

11. Έγκριση διαγραφής οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

12. Αιτήματα των Ζ.Ι. (12188/04.04.2023), Γ.Ι. (12810/10.04.2023), Χ.Α. (11631/30.03.2023), για δημιουργία θέσεων Φ/Ε.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

13. Αίτημα της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για συμπληρωματική σήμανση ασφαλείας στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

14. Αίτημα της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για νέα Διάβαση Πεζών μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και Παρόδου Μακρυγιάννη στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

15. Αίτημα της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για θέση ΑΜΕΑ (γενική), επί της οδού Ικάρου 7 στη Ν. Χηλή Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

16. Κρίση Ενστάσεων Πολεοδομικής Μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινωφελούς - ΚΦ "Θρησκευτικού Χώρου" (Αγ. Παϊσίου - περιοχή Πλατανότοπος Μαΐστρου).
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

17. Έγκριση της υπηρεσίας «Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας» - ΣΒΑΚ Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

18. Έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας της “Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης - Θέρμανσης και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2022”, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (αρ. πρωτ. διακήρυξης 787/2022).
(Εισηγ. κ. Κουματζίδου Τζ.)

19. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συτμαλίδου Ελ.)

20. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Α.Ε. του Φ.
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.)

22. Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Κίρκης».
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.)

23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή δικτύου οδοφωτισμού αρχής οδού Βενιζέλου».
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.)

24. Έγκριση «καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου», λαμβάνοντας υπόψη το Ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α'109), καθώς και τις με αρ. πρωτ. 294537/25-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ) και 414733/28-12-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΖ-ΥΛ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ».
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.)

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ"».
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.)

26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.)

27. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης».
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.)

28. Υποβολή αιτήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Έβρου για έκδοση άδειας αμμοληψίας από την κοίτη τμήματος του ρέματος Ιτέας Φερών.
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.)

29. Έγκριση 2ου ΑΠΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020».
(Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευ.).

30. Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Φερών και Αγροτικής Έκθεσης Φερών.
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8654,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3028,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3349,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,707,Δράμα,116,Έβρος,18628,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2604,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1516,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,303,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1530,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3911,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6221,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 19 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmmfvEyNAkKrtQNIXinkuIp_gZTRzYcsaR03kDQCcnV2fwQ2BKKJHERCnLM5fXJ8XgCz4PLyXIaSjcYnssUuyZE_VGDX2WQfK2x9FRpZ02wtYQkIYRQdiGT1stKy5NUfsBL1Lg2oqL9fRxnIgC7VqmBQFGdh3O1kaO-91svkcZq4UOKy5f_AyhziGV/s16000/dsalex.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmmfvEyNAkKrtQNIXinkuIp_gZTRzYcsaR03kDQCcnV2fwQ2BKKJHERCnLM5fXJ8XgCz4PLyXIaSjcYnssUuyZE_VGDX2WQfK2x9FRpZ02wtYQkIYRQdiGT1stKy5NUfsBL1Lg2oqL9fRxnIgC7VqmBQFGdh3O1kaO-91svkcZq4UOKy5f_AyhziGV/s72-c/dsalex.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/07/blog-post_177.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/07/blog-post_177.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων