Επισημάνσεις του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Επισημάνσεις επί της Πρόσκλησης "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην Αν. Μακεδονία και Θράκη".

Επισημάνσεις του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Έβρου για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ
Επιστολή του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Έβρου προς τον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης Χρήστο Μέτιο, με επισημάνσεις αναφορικά με την Πρόσκληση "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη":

Αξιότιμε κε. Περιφερειάρχη

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Απόφασης με Αρ. Πρωτ. 5053/08.10.2020 με θέμα την Πρόσκληση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020"», θα θέλαμε ως Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου να καταθέσουμε τις επισημάνσεις μας επί της παρούσας πρόσκλησης, καθώς τα μέλη μας Οικονομολόγοι - Λογιστές, είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο θα διαχειριστούν από μέρους των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Αρχικά, επικροτούμε τη πρωτοβουλία για την ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθότι κρίνεται ζωτικής σημασίας η οποιαδήποτε στήριξη, στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας, του επιχειρηματικού κόσμους και εν γένει των επαγγελματιών.

Ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα κενά και τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η εν λόγω Πρόσκληση όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα apriori να θέτει εκτός διαδικασίας μεγάλο μέρος επιχειρήσεων.

Ως Θεσμικό Πλαίσιο χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης, επιλέχθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λ.Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis), το οποίο ως γνωστό θέτει όριο τις 200.000 € για την τριετία. Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο θέτει εκτός της χορήγησης μεγάλο μέρος επιχειρήσεων οι οποίες έκαναν χρήση την προηγούμενη τριετία προγραμμάτων ενίσχυσης. Μάλιστα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη μονοδιάστατη χρήση του θεσμικού πλαισίου τιμωρητική, κυρίως για επιχειρήσεις οι οποίες επένδυσαν την τελευταία τριετία κάνοντας χρήση και των διαφόρων προγραμμάτων ενίσχυσης, δημιουργώντας οικονομική δραστηριότητα και θέσεις απασχόλησης πολύτιμες για την περιοχή. Το παρόν ενισχύεται ακόμα περισσότερο καθώς ως γνωστόν στην παρούσα χρονική συγκυρία το Υπ. Οικονομικών με τη ΚΥΑ ΓΔΟΥ 207/10.09.2020 διεξάγει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου ήσσονος σημασίας de minimis να αποκλείονται στην περίπτωση που έχουν εξαντλήσει το όριο των 200.000 € για την τριετία.

Στο σημείο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της Πρόσκλησης και ενσωμάτωσης επιπρόσθετου θεσμικού πλαισίου το οποίο να άρει τα ανωτέρω προσχώματα. Κρίνουμε επιβεβλημένη την προσθήκη στο Θεσμικό Πλαίσιο της Πρόσκλησης, το Προσωρινό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με την αρ. 19.03.2020/C(2020)/1863 για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο μάλιστα θεσπίστηκε από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι αυτό το λόγο και ανεβάζει τα όρια χρηματοδότησης στις 800.000 € για κάθε επιχείρηση.

Επιπρόσθετα, εύλογα ερωτήματα δημιουργεί το εύρος του διαστήματος κατά το οποίο θα είναι ανοιχτή η Πρόσκληση. Αποτελεί ηλίου φαεινότερο ότι η ανάγκη στήριξης του επιχειρηματικού κόσμου λόγω της πανδημίας Covid-19 είναι τόσο επιβεβλημένη που θεωρούμε δεδομένο ότι οι αιτήσεις θα εξαντλήσουν το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης πολύ άμεσα, οπότε κρίνουμε εκ του περισσού το συγκεκριμένο ημερολογιακό εύρος κατά το οποίο θα είναι ανοιχτή η Πρόσκληση. Μάλιστα ο συγκεκριμένος όρος μετατρέπει το πρόγραμμα ενίσχυσης σε έναν ανταγωνιστικό πεδίο μεταξύ των επιχειρήσεων για το ποιος θα υποβάλει γρηγορότερα την αίτηση του. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση την προσθήκη διαδικασίας κριτηρίων επιλογής, η οποία να ανατρέπει την παρούσα λογική της Πρόσκλησης που στηρίζεται στη ταχύτερη υποβολή της Αίτησης του ενδιαφερομένου. Η προσθήκη κριτηρίων όπως η μείωση του κύκλου εργασιών κατά το διάστημα της πανδημίας αλλά και η μείωση της κερδοφορίας ανάλογα την κατηγορία βιβλίων της ενδιαφερομένου επιχείρησης διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την δικαιοσύνη, και κρίνονται επιβεβλημένα ώστε να προστεθούν στην Πρόσκληση. Δημοσιευμένα ανάλογα προγράμματα όμορων Περιφερειών αποτελούν μια καλή πρακτική, και θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό για το μέρος αυτό.

Επιπλέον, ως υποχρέωση των ληπτών της ενίσχυσης έχει τεθεί ο όρος ότι κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν στις 19/03/2020. Ο παρόν όρος είναι παραπλανητικός, άδικος και παρελκυστικός, καθώς θεωρούμε ότι λόγω της ιδιαιτέρως κρίσιμης συγκυρίας και αστάθειας της οικονομικής δραστηριότητας, εν μέσω της πανδημίας, η οποία είναι διαρκώς εξελισσόμενη, είναι πολύ δύσκολο μια επιχείρηση να καταφέρει να έχει διασφαλίσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων από τις 19/03/2020 μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης, και αυτό μάλιστα, να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. Το οποιοδήποτε κριτήριο που επαφίεται στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας είναι σίγουρα σημαντικό, ωστόσο, θα πρέπει να εμπεριέχεται ως κριτήριο επιλεξιμότητας αλλά όχι ως κριτήριο αποκλεισμού γιατί σε πολλές περιπτώσεις παραποιεί την πραγματική εικόνα και κυρίως όταν δεν συνοδεύεται με το κριτήριο της μείωσης ή όχι του κύκλου εργασιών. Για παράδειγμα μια επιχείρηση η οποία απώλεσε το 70% του κύκλου εργασιών της είναι ευκολονόητο ότι πιθανό να μην κατάφερε να διασφαλίσει όλες τις θέσεις απασχόλησης που διατηρούσε προ της περιόδου της πανδημίας· ταυτόχρονα είναι δεδομένο ότι γι αυτή την επιχείρηση είναι περισσότερο αναγκαία η επιχορήγηση, απ’ ότι μια επιχείρηση η οποία δεν απώλεσε τόσο μεγάλο μερίδιο του κύκλου εργασιών της και κατάφερε να διασφαλίσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Θεωρούμε ότι αυτοσκοπός του προγράμματος ενίσχυσης είναι να διαμοιραστεί ο παρόν προϋπολογισμός με τον όσο το δυνατόν δικαιότερο τρόπο, και για το Σύλλογο μας το δίκαιο στη παρούσα περίπτωση επαφίεται στη βοήθεια αυτού που το έχει περισσότερο ανάγκη.

Μια ακόμη επισήμανση που θέλουμε να παραθέσουμε έγκειται στο περιοριστικό πλαίσιο των ΚΑΔ από το οποίο αποκλείονται αρκετές ομάδες επιχειρήσεων οι οποίες παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Κατά συνέπεια καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι θα πρέπει να τεθεί ως παράγοντας η μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις θέσεις απασχόλησης αφαιρώντας τον περιορισμό των ΚΑΔ ή έστω διευρύνοντας σε περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Παρατηρούμε επιπλέον ότι έπειτα από την επιλογή του κάθε δικαιούχου το πρόγραμμα για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ή βεβαίωση οφειλής με αποτέλεσμα να γίνεται παρακράτηση του ποσού σύμφωνα με το άρθ. 32 του Β. 4314/2014, γεγονός που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του καταβαλλόμενου ποσού θα περάσει μέσω συμψηφισμών σε υποχρεώσεις προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ασφαλιστικούς Φορείς, και όχι ως κεφάλαιο κίνησης που θα κάνει πιο ήπιες τις συνέπειες της πανδημίες στον επιχειρηματικό κόσμο. Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι ελέω των παρατάσεων που προσέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας για τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο του Lockdown μέχρι τις 30/04/2021, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση των ευνοϊκών αυτών διατάξεων, κατ’ επέκταση ελάχιστες θα είναι αυτές που θα κάνουν ουσιαστική χρήση του εν λόγω κεφαλαίου κίνησης. Μάλιστα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ότι ο συγκεκριμένος όρος υποδαυλίζει τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπουργείου Εργασίας.

Επιπρόσθετα ο πίνακας διαβάθμισης της χορήγησης ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων κρίνεται ελλιπής, με αδόκιμο εύρος των ποσών χορήγησης, δημιουργώντας ανισότητες και ανισομέρεια στη χορήγηση των ποσών. Η κύρια αυτή ανισομέρεια επιβαρύνει τις επιχειρήσεις μέχρι 15 εργαζομένους που αποτελούν μάλιστα τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μας.

Κλείνοντας, με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στα μέλη μας, οι οποίοι είναι εκείνοι οι Οικονομολόγοι - Λογιστές οι οποίοι θα υποστηρίξουν για τους πελάτες τους, την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και σύσσωμου του επιχειρηματικού κόσμου, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις επισημάνσεις μας, καθότι μέσα από την επιστημοσύνη και την ουσιαστική γνώση της αγοράς κρίνουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα βρίθει αδικιών και μη αντικειμενικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κονδύλιο να μη διοχετευθεί στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της Περιφέρειας μας με ορθό και δίκαιο τρόπο.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2034,Αλεξανδρούπολη,8330,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3254,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18139,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1449,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3818,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6076,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1061,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Επισημάνσεις του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ
Επισημάνσεις του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ
Επισημάνσεις επί της Πρόσκλησης "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην Αν. Μακεδονία και Θράκη".
https://1.bp.blogspot.com/-i9wqxd_TEJ4/X4WReH1_0wI/AAAAAAAClF8/2ivY4NWJr3k9w-CjcW6svrxP8pbCt2SRwCLcBGAsYHQ/s16000/Clip10.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-i9wqxd_TEJ4/X4WReH1_0wI/AAAAAAAClF8/2ivY4NWJr3k9w-CjcW6svrxP8pbCt2SRwCLcBGAsYHQ/s72-c/Clip10.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/10/blog-post_65.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/10/blog-post_65.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων