Υγιής φύση, υγιής άνθρωπος

Ο κίνδυνος για την εμφάνιση νέων πανδημιών θα παραμένει υψηλός, όσο δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, προειδοποιεί το WWF. Μέσα από τη νέα του μελέτη, το WWF καλεί κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, οργανώσεις και πολίτες σε συντονισμένη δράση για να αποτραπεί η εμφάνιση παρόμοιων πανδημιών στο μέλλον.

Υγιής φύση, υγιής άνθρωπος
Η κρίση του Covid-19 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πολλές χώρες του κόσμου εξακολουθούν να χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ την ίδια στιγμή οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις πλήττουν θέσεις εργασίας και γενικότερα, τις προοπτικές ανάπτυξης. Εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς σε παγκόσμιο επίπεδο κατάστασης, το WWF καλεί σε επείγουσα και παγκόσμια δράση, με στόχο την αντιμετώπιση όλων εκείνων των παραγόντων που είναι ικανοί να οδηγήσουν στην εμφάνιση και έξαρση νέων πανδημιών.

Μέσα από τη νέα του μελέτη με τίτλο «COVID-19: Επείγον κάλεσμα για την προστασία ανθρώπων και φύσης», το WWF τονίζει πως μεταξύ των βασικών αιτιών για την εμφάνιση ζωονόσων είναι το εμπόριο και η κατανάλωση ειδών υψηλού κινδύνου, οι ραγδαίες αλλαγές στη χρήση γης που οδηγούν στην αποψίλωση, καθώς και η επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας και της ζωικής παραγωγής.

Αν κάτι έγινε ξεκάθαρο μέσα από αυτή την κρίση, είναι ότι για να αντιμετωπιστούν οι αιτίες των πανδημιών χρειάζονται δομικές, συστημικές αλλαγές. Χρειάζονται λύσεις που αναγνωρίζουν τη βαθιά αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Κυρίως όμως, έγινε ξεκάθαρο ότι τέτοιες συστημικές αλλαγές και λύσεις μπορούν να προωθηθούν αποτελεσματικά μόνο μέσα από έναν παγκόσμιο συντονισμό που εμπλέκει την ίδια στιγμή κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, αλλά και κοινωνία. Παρόλο που δεν είναι πάντα εφικτό να προβλέπουμε και να αποτρέπουμε εγκαίρως τέτοιες ασθένειες, είναι ήδη γνωστό πως η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και η μείωση του κινδύνου για παρόμοιες μελλοντικές πανδημίες έρχεται μέσα από την αναθεώρηση της σχέσης μας με την ίδια τη φύση.

Τώρα είναι η στιγμή για μια καλά συντονισμένη μεταρρυθμιστική δράση, προκειμένου να προστατευτούν τα φυσικά οικοσυστήματα, να οικοδομηθούν κλιματικά ουδέτερες κοινωνίες που να προάγουν τη βιώσιμη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια δίκαιη και εξίσου βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.


Προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι ανεξαιρέτως - κυβερνήσεις, επιχειρηματικός τομέας, κοινωνία των πολιτών και μεμονωμένοι πολίτες - έχουν έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν.

Ειδικότερα, μέσα από τη μελέτη αυτή:

Το WWF καλεί όλες τις κυβερνήσεις:
 • Να βάλουν τέλος στο υψηλού κινδύνου εμπόριο άγριας ζωής και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ελέγχου ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη εμπορία άγριας ζωής.
 • Να υιοθετήσουν και να επιβάλουν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών και της αλλοίωσής τους από τις εφοδιαστικές αλυσίδες.
 • Να δεσμεύσουν και να παράσχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή ενός φιλόδοξου Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα για μετά το 2020.
 • Να δεσμευτούν σε μια Νέα Συμφωνία για τη Φύση και τον Άνθρωπο, η οποία βάζει τη φύση σε έναν δρόμο ανάκαμψης προς όφελος όλων των ανθρώπων και του πλανήτη, με τρεις στόχους:
  • Την προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων,
  • Την προστασία της ποικιλίας της ζωής,
  • Τη μείωση κατά 50% του αποτυπώματος της κατανάλωσης και παραγωγής.
 • Να υιοθετήσουν μια προσέγγιση «Ενιαίας Υγείας» - συνδέοντας την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του κοινού μας περιβάλλοντος- στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για την άγρια ζωή και τις αλλαγές χρήσης γης.
 • Να σχεδιάσουν πακέτα οικονομικής ανάκαμψης για τη μετά-COVID εποχή, τα οποία διασφαλίζουν μια «πράσινη» και δίκαιη μετάβαση και διευκολύνουν την ενίσχυση των επενδύσεων σε βιώσιμα και ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα.
 • Να προσφέρουν στήριξη σε ευάλωτες κοινότητες ώστε να προστατέψουν τη διατροφική τους ασφάλεια και τον τρόπο ζωής τους με βιώσιμους και ανθεκτικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών επί της γης και των υδάτινων πόρων τους.

Το WWF καλεί όλες τις επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς κλάδους:
 • Να εφαρμόσουν και να ενισχύσουν όλα τα εθελοντικής μορφής περιβαλλοντικά μέτρα κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση.
 • Να προβούν σε αποτελεσματικές δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης παραγωγής, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας των προμηθευτών και της ενθάρρυνσης των καταναλωτών προς την κατεύθυνση των βιώσιμων διατροφικών επιλογών.
 • Να υποστηρίξουν πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι το σύνολο της παραγωγής και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων προστατεύει τα δάση από την αποψίλωση και τα φυσικά οικοσυστήματα από τη μετατροπή.
 • Να ενσωματώσουν την προσέγγιση της «Ενιαίας Υγείας» σε όλες τις επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, ειδικά απέναντι σε κινδύνους που απειλούν την παγκόσμια υγεία.
 • Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και λύσεις με θετικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

Το WWF καλεί τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών:
 • Να υποστηρίξουν τις ευάλωτες κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση και από τις περιβαλλοντικές αιτίες της, διασφαλίζοντας ότι αντιπροσωπεύονται επαρκώς στις προσπάθειες ανάκαμψης.
 • Να εργαστούν μαζί με τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις που μειώνουν την παράνομη και υψηλού κινδύνου εμπορία άγριας ζωής και να μετασχηματίσουν τα διατροφικά συστήματα.
 • Να ενισχύσουν τη λογοδοσία των διεθνών θεσμών, κυβερνήσεων και επιχειρηματικών κλάδων που αποτυγχάνουν να αναλάβουν δράση στον απόηχο της κρίσης.

Το WWF καλεί τους πολίτες:
 • Να έρθουν σε επαφή με τους βουλευτές για να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις θα δεσμευτούν σε μια Νέα Συμφωνία για τη Φύση και τον Άνθρωπο, θα αναλάβουν δράση για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και θα ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις τους.
 • Να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, μειώνοντας τις αρνητικές τους επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες επιλογές στις διατροφικές και καταναλωτικές τους συνήθειες.

* Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της έκθεσης (στα αγγλικά).
** Μία σύνοψη της έκθεσης στα ελληνικά είναι διαθέσιμη εδώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,571,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2025,Αλεξανδρούπολη,8199,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2993,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3197,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,658,Δράμα,114,Έβρος,17928,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2449,Εκκλησία,1201,Εκπαίδευση,1418,Ελλάδα,1282,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,321,Θράκη,704,Ιστορία,218,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,205,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1416,Πανταζίδου,161,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3772,Πολιτική,1441,Πολιτισμός,218,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5990,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,660,Σάτιρα,62,Σουφλί,525,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1044,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Υγιής φύση, υγιής άνθρωπος
Υγιής φύση, υγιής άνθρωπος
Ο κίνδυνος για την εμφάνιση νέων πανδημιών θα παραμένει υψηλός, όσο δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, προειδοποιεί το WWF. Μέσα από τη νέα του μελέτη, το WWF καλεί κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, οργανώσεις και πολίτες σε συντονισμένη δράση για να αποτραπεί η εμφάνιση παρόμοιων πανδημιών στο μέλλον.
https://1.bp.blogspot.com/-KCYlfcjgIPg/Xuq1ovbx1dI/AAAAAAAChiM/ebO1ijXpBCARRgpFGq9-uRvVhOek_xBTwCLcBGAsYHQ/s1600/651458.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-KCYlfcjgIPg/Xuq1ovbx1dI/AAAAAAAChiM/ebO1ijXpBCARRgpFGq9-uRvVhOek_xBTwCLcBGAsYHQ/s72-c/651458.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/06/blog-post_70.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/06/blog-post_70.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων