Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσαρτήματος και έκθεσης ελέγχου έτους 2018).
(Εισηγητής κ. Κυρτσίδης Αρ.)

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:45 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2018 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος" (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσαρτήματος και έκθεσης ελέγχου έτους 2018).
(Εισηγητής κ. Κυρτσίδης Αρ.)

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί η 32η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της 460/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Τροποποίηση της 461/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυκοινωνικό)».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Τροποποίηση της 462/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Δ.Ε.Υ.Α.Α.).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περ. Ενότητας Έβρου.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01-09-2019 έως 31-12-2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4623/2019.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

8. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

9. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2019.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

10. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων για διδακτήρια.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου της Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

12. Ορισμός αιρετού ως πολιτικού υπευθύνου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

13. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Κυκλοφορικών Ρυθμίσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

14. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα του Δήμου μας.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

16. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή.
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

17. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2019.
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

19. Ανακοίνωση του Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 93.998,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

20. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

21. Συνοπτική ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1ου τριμήνου για την πορεία του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στον Αύλειο Χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Τ.Ε. του Μ.
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

23. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Κ.Α. του Σ.
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

24. Ορθή επανάληψη της 471-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Κ.Κ. του Γ.».
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΑΛΟΥ».
(Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)

27. Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης «Πολυκοινωνικό».
(Εισηγ. κ. Γκαμπιτσάκης Ζ.)

28. Τροποποίηση της 538/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Τράπεζα της Ελλάδος).
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

29. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ανελκυστήρα Δημοτικής Πινακοθήκης Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Ρούφος Ευ.)

30. Νέοι Εκπαιδευτές Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
(Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

31. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κεντρική μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ (Αλεξανδρούπολης)».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

32. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)» Υποέργο «Συντήρηση και αναβάθμιση χερσαίων εγκαταστάσεων - αναδομών Λιμένα Αλεξανδρούπολης», με Κωδικό Έργου 2018ΣΕ18900092, συνολικού προϋπολογισμού 211.269,23 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

33. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

34. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

35. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ΄ δόση 2019 (Χ.Ε. 2019) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου.
(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου - Λαζαρίδου Δρ.)

36. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στην Αθήνα από 04.10.2019 έως 06.10.2019.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8337,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,142,Άρθρα - Απόψεις,3003,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3257,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18149,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2487,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1452,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,728,Ιστορία,227,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1450,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3821,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6080,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1063,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.
https://1.bp.blogspot.com/-yVPja2lNxZ0/XYAuc7KQJYI/AAAAAAACWkw/IlCBkLlQQtwYSHcoChqGPkiPgazw1R1MACLcBGAsYHQ/s1600/dsalex.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-yVPja2lNxZ0/XYAuc7KQJYI/AAAAAAACWkw/IlCBkLlQQtwYSHcoChqGPkiPgazw1R1MACLcBGAsYHQ/s72-c/dsalex.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2019/10/blog-post_59.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2019/10/blog-post_59.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων