Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Αποδοχή από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, της παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, του πρώην Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην οδό Δήμητρας στην Αλεξανδρούπολη, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση, Δημοτικού κτιρίου εντός της Αλεξανδρούπολης, στο Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης για την κάλυψη αναγκών και δράσεων αυτού.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Τροποποίηση της αριθ. 30/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου "Έγκριση πίνακα οφειλών οικ. έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Λήψη απόφασης ΔΣ για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 6170/21.02.2018 σύμβασης μεταξύ της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ και του Δήμου Αλεξ/πολης, - προμήθειας γάλατος ετών 2018 και 2019 - σύμφωνα με το άρθρο 132, Ν.4412/16 και το υπ΄ αριθμ. Πρωτ: 4632/16.02.2018, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (χορήγηση γάλακτος ετών 2018 και 2019 και στις καθαρίστριες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξ/πολης).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του κ. Δουλακάκη Δημητρίου του Ελευθερίου που καταπατά δημοτική έκταση (τμήμα δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Μαΐστρου) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Διαγραφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από προνοιακό επίδομα λόγω εξόφλησης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Διαγραφή ποσού από μίσθωμα περιπτέρου λόγω εσφαλμένης εγγραφής ποσού.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Παράταση της σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Λήψη απόφασης για ανανέωση μίσθωσης έκτασης 500 τ.μ για το σ/β ΑΙΣΥΜΗ /Χ (3354) στην περιοχή Ύψωμα Δεξαμενής Αισύμης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της COSMOTE.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης οπτικοακουστικού συστήματος αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού συστήματος για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

15. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ ΑΕ».
(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

16. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Χουσεϊν Ογλού Εντίς.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

17. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στην κ. Χατζηαναστασίου Οσία.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

18. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Δημητριάδη Μαρίνο και καταλογισμός τους στον κ. Κυριακίδη Σάββα.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου, σκυροδέματος και ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων επί της οδού Κονδύλη», κατά τρεις μήνες.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας» του Δήμου Αλεξ/πολης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών» του Δήμου Αλεξ/πολης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σημάνσεως έργου για το έργο: «MwttC κατασκευή & τοποθέτηση καμπινών - τοποθέτηση στύλου με κάτοπτρο και δικτύων οπτικών ινών - στην περιοχή Τριφυλλίου του Δήμου Αλεξ/πολης Ν.Έβρου».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

24. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υποδομών για Σ.Μ.Α.» Αλεξ/πολης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

25. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή υποδομών για Σ.Μ.Α.» Αλεξ/πολης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

26. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. με τίτλο Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: "Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ (Αλεξανδρούπολης)" στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του Άξονα προτεραιότητας 14: "Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων" επί της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

27. Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων Δικτύων Οδικού Φωτισμού».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

28. Τροποποίηση του Ρ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 142, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012.
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

29. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ".
(Εισηγ. κ. Ρηγόπουλος Ν.)

30. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
(Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

31. Έγκριση καταλόγου νέων εκπαιδευτών Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.
(Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

32. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

33. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη στην Αθήνα, στις 29-03-2018.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

34. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη, από 12-3-2018 έως 13-3-2018.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

35. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Οικισμών και Καθημερινότητας κ. Βαταμίδη Ιωάννη στην Αθήνα , στις 6-3-2018.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

36. Συνεργασία με την MARKETING GREECE Α.Ε. για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

37. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 105/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

38. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,4,Αγροτικά,419,Αγωγοί,113,Αθλητικά,1815,Αλεξανδρούπολη,5362,Άμυνα,228,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,116,Άρθρα - Απόψεις,2514,Αστυνομικά,471,Αυτοδιοίκηση,1789,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,710,Αυτοκίνητο,3,Αφιερώματα,227,Βαλκάνια,27,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,38,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,55,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,167,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,338,Δράμα,85,Έβρος,13240,Εθελοντισμός,176,Εκδηλώσεις,1927,Εκκλησία,837,Εκπαίδευση,884,Ελλάδα,860,Ελληνισμός,25,Ελληνοτουρκικά,332,Ενέργεια,29,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,485,Εργασία,9,Εργασιακά,185,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,98,Ζωή και Υγεία,255,Θράκη,316,Ιστορία,120,Καβάλα,139,Καιρός,27,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,177,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,12,ΚΚΕ,290,Κοινωνία,60,Κοινωνική Προσφορά,166,Κόσμος,525,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,20,Μεταναστευτικό,114,Μουσική,176,ΝΔ,431,Ξάνθη,136,Οικολογία,257,Οικονομία,507,Ορεστιάδα,817,Πανταζίδου,87,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,245,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2724,Πολιτική,1106,Πολιτισμός,157,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,5,Πρώτο Θέμα,4369,Ροδόπη,232,Σαμοθράκη,541,Σάτιρα,62,Σουφλί,292,Σπίτι,8,Συγκοινωνίες,266,Σύλλογοι,258,Συνέδρια,109,ΣΥΡΙΖΑ,310,Σχολείο,9,Τέχνες,115,Τεχνολογία,45,Τουρισμός,225,Τρίγωνο,33,Τυχερό,32,Υγεία,609,Φέρες,229,Χηλή,36,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,300,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s1600/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s72-c/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/03/blog-post_725.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/03/blog-post_725.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy