Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Την 1η Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 2017 (ΚΕΑ), που από φέτος θα εφαρμοστεί σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 ξεκινά εκ νέου η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και στο Δήμο Ορεστιάδας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται διαρκώς δεκτές καθώς το πρόγραμμα αποκτά πλέον μόνιμο χαρακτήρα.

Η τυχόν έγκριση της αίτησης θα λήγει με την λήξη του οικονομικού έτους και θα επανεξετάζεται με την ανανέωση και την προσκόμιση δικαιολογητικών τυχόν μεταβολών, στην οικονομική, οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση του ενδιαφερομένου.

Οι δικαιούχοι που λαμβάνουν το βοήθημα με βάση την αίτηση που υπέβαλλαν πέρυσι θα το λάβουν για τελευταία φορά και το μήνα Ιανουάριο.

Για να έχουν δικαίωμα συνέχισής του θα υποβάλουν εκ νέου δικαιολογητικά δηλώνοντας τις τελευταίες μεταβολές στην κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.

Ως δικαιούχοι του βοηθήματος ΚΕΑ ορίζονται άτομα και νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και διαθέτουν μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα (πραγματικό, δεν υπολογίζονται τα τεκμήρια διαβίωσης αλλά τα πραγματικά εισοδήματα).

α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο (άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η, ή σε διάσταση) που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, διαμένει μόνο του σε κατοικία ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται από ένα άτομο με ένα ή περισσότερα τέκνα, ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα, καθώς και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

γ) Άστεγοι: οι άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης του νοικοκυριού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας του keaprogram.gr

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούσας μονάδας για όλα τα μέλη του νοικοκυριού και αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των ΚΕΠ.

Ενδεικτικά Εισοδηματικά κριτήρια

Διαμορφώνονται με βάση τον αριθμό μελών του νοικοκυριού σε εξάμηνη βάση, ως εξής:

- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από 1.200 € καθαρό εισόδημα το εξάμηνο.

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος και εισόδημα κάτω των 1.800 € το εξάμηνο.

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100 € το εξάμηνο.

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400 € το εξάμηνο.

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700 € το εξάμηνο.

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000 € και ούτω καθεξής το εξάμηνο.

- Τα Πολυάριθμα νοικοκυριά ανεξαρτήτως μελών για να λάβουν το ΚΕΑ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 5.400 € το εξάμηνο.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα νοικοκυριά ώστε σε περίπτωση που αυτά έχουν εισόδημα μικρότερο από αυτό που αναφέρεται στον κάθε τύπο νοικοκυριού (βλ. παραπάνω) η ενίσχυση που καταβάλλεται να είναι η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό τους εισόδημα και σε αυτό που ορίζεται ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ανά κατηγορία.

Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα Περιουσιακά κριτήρια ως εξής:

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δίκυκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Δικαιολογητικά:
  1. Αστυνομική Ταυτότητα αιτούντα.
  2. ΑΦΜ & ΑΜΚΑ αιτούντα και όλων των μελών.
  3. Έντυπο Συναίνεσης (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  4. Ε1 2015, Εκκαθαριστικό, Ε2, Ε9, ΕΝΦΙΑ (και των συνοικούντων).
  5. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών/ΔΕΚΟ, τηλεπικοινωνιών κτλ). Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
  6. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, κτλ).
  7. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1 και στο τελευταίο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο).
  8. Σε περίπτωση που ο αιτών (δικαιούχος) δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σε περίπτωση που μέλος της ωφελούμενης μονάδας δεν δύναται να προσκομίσει την παραπάνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση και γνωμάτευση του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας.
  9. Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού.
  10. Κάρτες ανεργίας ή συμβάσεις εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας (ισόγειο Δημαρχείου) και στα τηλέφωνα: 2552350017, 2552350016, 2552350015.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,613,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8600,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3023,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3335,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18534,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2581,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1506,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,760,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,675,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1515,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3902,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6196,Ροδόπη,418,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,561,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Την 1η Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 2017 (ΚΕΑ), που από φέτος θα εφαρμοστεί σε όλους τους Δήμους της χώρας.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEARuLPH_y4T7wuy4_L5MgkSFI62JT0bNxtb3VF8qLBJON-UuB45bUA3rIZwmgD-1kXieDytodVNIIzi-OO-wv4FDHD6cRlk1xDUNwZdqJfOGfmaXLJAf6J7LfOT7Xcrw0wG09WybIb9Q/s1600/kea.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEARuLPH_y4T7wuy4_L5MgkSFI62JT0bNxtb3VF8qLBJON-UuB45bUA3rIZwmgD-1kXieDytodVNIIzi-OO-wv4FDHD6cRlk1xDUNwZdqJfOGfmaXLJAf6J7LfOT7Xcrw0wG09WybIb9Q/s72-c/kea.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/01/blog-post_625.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/01/blog-post_625.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων