Η Αλεξανδρούπολη και η Ακαδημία Λιμενικού Σώματος: Αυτή είναι η πραγματικότητα

Το Λιμενικό Σώμα (από το 2011 μετονομάστηκε σε Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή) στελεχώνεται μέχρι και σήμερα (Μάιος 2016) από προσωπικό το οποίο προέρχεται από τρεις Παραγωγικές Σχόλες

Η Αλεξανδρούπολη και η Ακαδημία Λιμενικού Σώματος: Αυτή είναι η πραγματικότητα
του Νίκου Παπανικολόπουλου

Προσωπικό Λ.Σ, Σχόλες, εκπαίδευση

Το Λιμενικό Σώμα (από το 2011 μετονομάστηκε σε Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή) στελεχώνεται μέχρι και σήμερα (Μάιος 2016) από προσωπικό το οποίο προέρχεται από τρεις Παραγωγικές Σχόλες:

1. Αξιωματικούς οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών (ΣΔΣΛ). Η Σχολή λειτουργεί στον Πειραιά μαζί με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) του Πολεμικού Ναυτικού από το 1920 (Β.Δ. 2/19 Αυγ. 1958). Εκτός από αυτή την κατηγόρια των αξιωματικών, οι οποίοι είναι αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών, προσλαμβάνονται με διαφορετική διαδικασία και αξιωματικοί ειδικοτήτων όπως τεχνικοί, ιατροί, ιερείς κλπ.

2. Υπαξιωματικούς οι οποίοι είναι κυρίως πτυχιούχοι ΑΕΙ, TEI και ΑΕΝ, ανάλογα με τις ανάγκες του και οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ (ΣΔΥΛΣ). Η Σχολή λειτουργεί σε Κέντρο Εκπαιδεύσεως του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Δ. 350/1975).

3. Λιμενοφύλακες οι οποίοι είναι κυρίως απόφοιτοι Λυκείου έχοντας εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και προέρχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων η οποία από το 1970, λειτουργεί αυτοτελώς στον Πειραιά υπαγόμενη αποκλειστικά και απευθείας στο ΥΕΝ (Ν.Δ. 530/1970). Μέχρι το 1970, οι λιμενοφύλακες προήρχοντο από τους στρατευσίμους του Πολεμικού Ναυτικού.

Ιστορικό ίδρυσης της "Λιμενικής Ακαδημίας"

Από το 1992, όταν άρχισε και επίσημα ο συνδικαλισμός στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, πάγιο αίτημα ήταν η ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας δηλαδή αυτόνομης Παραγωγικής Σχολής του Λ.Σ. για όλα τα στελέχη του (αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, λιμενοφύλακες) ώστε αυτό να απεμπλακεί από τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού και συγχρόνως να αποδεσμευτεί από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ) στον οποίο μέχρι και σήμερα υπάγεται.

Τον Ιούλιο του 2000, ο τότε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Χρήστος Παπουτσής, ευρισκόμενος στην Αλεξανδρούπολη για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας, εξήγγειλε την ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη.

Τον Ιούλιο του 2001, στο Νόμο 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α /19-7-2001) το άρθρο 6 ανέφερε: «Με προεδρικό διάταγμα ιδρύεται Ακαδημία Λιμενικού Σώματος και ρυθμίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και οι βαθμίδες εκπαίδευσης των Σχολών της Ακαδημίας». Όμως το σχετικό Π.Δ. δεν εκδόθηκε.

Τον Απρίλιο του 2002, με την αριθ. 15/3-4-2002 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 68 Α/8-4-2002) παραχωρήθηκε, δωρεάν και κατά κυριότητα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έκταση 148.010 τ.μ. στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης με σκοπό την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος.

Τον Αύγουστο του 2002, από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εκπονήθηκε Τεχνική Έκθεση με βάση την προαναφερθείσα έκταση.

Τον Οκτώβριο του 2002, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας παρουσίασε, από τα γραφεία του ΟΛΑ ΑΕ στην Αλεξανδρούπολη, στους φορείς και τα ΜΜΕ, την τεχνική έκθεση για την κατασκευή της Λιμενικής Ακαδημίας.

Το Νοέμβριο του 2002, με την αρ. 5344.52/06/8-11-2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1439 Β /15-11-2002) ανατέθηκε στην Κτηματική Εταιρεία Δημόσιου (ΚΕΔ) το έργο ανέγερσης της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου.

Το Δεκέμβριο του 2002, το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.2935/2001 επαναλήφθηκε στο άρθρο 7 παρ 12 του Ν.3079/2002 «Κύρωση κώδικα προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α/10-12-02), χωρίς ωστόσο και πάλι να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ που θα ρύθμιζε τα της Ακαδημίας του Λιμενικού Σώματος.

Το Φεβρουάριο του 2003, η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου ενέκρινε την προκήρυξη σύμβασης για την επιλογή μελετών για το έργο της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος.

Το Σεπτέμβριο του 2008, με την αριθ. 1118.5/06/30-9-2008 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. συγκροτήθηκε Επιτροπή για την ανεύρεση κατάλληλων χωρών για τη στέγαση της υπό ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού. Η Επιτροπή έπρεπε μέχρι 30-6-2008 να υποβάλει σχετική εισήγηση.

Το Μάιο του 2009, με την αριθ. 1116.5/06/6-5-2009 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή η οποία, έπρεπε να υποβάλει σχετική εισήγηση μέχρι 5-8-2009.

Το 2011, στο Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α/4-3-11) καθώς και στη συνέχεια στο Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 149 Α/27-6-11) ουδεμία αναφορά περί Ακαδημίας Λιμενικού υπήρξε αλλά αντιθέτως, έγινε αναφορά (άρθρο 35 του ΠΔ) για τις τρεις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού.

Το 2011, με το από 13-10-2011 Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, γίνεται γνωστό ότι η Σχολή Λιμενοφυλάκων θα στεγαστεί στον Πόρο στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού. ΡΤο κτιριακό συγκρότημα (5.965 τ.μ.) της Σχολής στον Πειραιά, θα ανακαινιστεί και θα χρησιμοποιηθεί για να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Το 2012, η Σχολή Λιμενοφυλάκων μεταφέρεται και λειτουργεί στον Πόρο.

Το 2014, στο Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α/29-4-13) καθώς και στη συνέχεια στο Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός» (ΦΕΚ 170 Α/28-8-14) ουδεμία αναφορά περί Ακαδημίας Λιμενικού υπήρξε αλλά αντιθέτως έγινε και πάλι αναφορά (άρθρο 40 του ΠΔ) για τις τρεις Σχολές του Λιμενικού.

Το 2016, η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λ.Σ (ΠΕΑΛΣ) με το Αριθ. 200/Ε/37/15-3-2016 έγγραφό της, κάνει παρέμβαση στον Υπουργό Ναυτιλίας και μεταξύ άλλων, ζητά να επαναλειτουργήσει η Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά.

Το 2016, και συγκεκριμένα την περίοδο από 28/4 μέχρι 6/5, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 43 αυτού, με τίτλο «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εκπαίδευσης Στελεχών του Λ.Σ/ΕΛ-ΑΚΤ», επιχειρείται μια τεραστίας σημασίας νομοθετική ρύθμιση ώστε η εισαγωγή των υποψηφίων για τις Παραγωγικές Σχόλες του Λ.Σ/ΕΛ-ΑΚΤ, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, να γίνεται με τις διαδικασίες του Ν. 1351/1983 (δηλαδή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων) όπως και στις λοιπές Παραγωγικές Σχόλες των Ε.Δ. και Σ.Α, χωρίς ωστόσο να γίνεται ουδεμία αναφορά περί Ακαδημίας Λιμενικού.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 43 έχει ως εξής:

1. Η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τις διατάξεις του Ν. 1351/1983, όπως ισχύει. Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση της διατάξεως αυτής.

2. Με το Προεδρικό Διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προσωπικές σκέψεις και σχόλια

Ο τίτλος: «Οριστική ταφόπλακα, μπαίνει στο θέμα της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη», που κυριαρχεί κατά καιρούς στα τοπικά ΜΜΕ, εκτιμώ ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφού:

Την περίοδο 2000 - 2004, δεν εκδόθηκε, το πολυπόθητο ΠΔ το οποίο θα καθόριζε τις λεπτομέρειες για την ίδρυση της «Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος», από τη ίδια την Κυβέρνηση και τον Υπουργό που το υποσχέθηκε.

Την περίοδο 2004 - 2009, όχι μόνο δεν εκδόθηκε το πολυπόθητο ΠΔ, καίτοι υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3079/2002) αλλά, το δεδομένο (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 68Α/8-4-2002) παραχώρησης έκτασης 148.010 τ.μ. στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης για την ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος), έγινε ζητούμενο (Συγκρότηση Επιτροπών το 2008 και 2009 για την ανεύρεση κατάλληλων χωρών για τη στέγαση της υπό ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού).

Την περίοδο 2009 - 2011, το Λιμενικό Σώμα πέρασε από «σαράντα κύματα» και διάφορα Υπουργεία μέχρι που το Δεκέμβριο του 2010 με το Π.Δ. 127/2010 κατέληξε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με Υπουργό τον Χρήστο Παπουτσή. Τον ίδιο, που είχε εξαγγείλει για πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη, την Ακαδημία αλλά τώρα, με το άρθρο 35 του Π.Δ. 67/2011, την αθετούσε.

Την περίοδο 2012 - 2015, με την οικονομική κρίση και τα τρία μνημόνια θα ήταν παράλογο να μιλά κανείς για ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος.

Το 2016, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση και πάλι δεν γίνεται καμία αναφορά για Ακαδημία Λιμενικού Σώματος αλλά για τη εισαγωγή των υποψηφίων στις τρεις Παραγωγικές Σχόλες του Λ.Σ/ΕΛ-ΑΚΤ, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, όπως και στις λοιπές Παραγωγικές Σχόλες των Ε.Δ. και Σ.Α. Το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τις Παραγωγικές Σχόλες του Λ.Σ/ΕΛ-ΑΚΤ, είναι τεράστιο και πολύπλοκο και βεβαίως δεν είναι αντικείμενο του άρθρου αυτού. Απλώς αναφέρω ότι σε όλες τις ΕΔ και τα ΣΑ οι Παραγωγικές τους Σχολές είναι δυο (Αξιωματικών και Υπαξιωματικών) και όχι τρεις όπως στο Λ.Σ. Επίσης από της ιδρύσεως του, το Λ.Σ παίρνει στελέχη του, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΕΝ και όχι αποφοίτους Λυκείου όπως οι ΕΔ και τα ΣΑ που τους εκπαιδεύουν για δυο (υπαξιωματικούς) ή τέσσερα (αξιωματικούς) χρόνια και όχι μερικούς μήνες όπως το Λ.Σ.

Όμως, σε δημοσίευματά μου, στον τοπικό τύπο και ιστολόγια (21-11-2009, 30-4-2010 και 01-02-2011), για το θέμα Λιμενική Ακαδημία, έγραφα... «Άπιαστο όνειρο η Λιμενική Ακαδημία », «Ποια είναι τα νέα δεδομένα - Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από τους Τοπικούς μας Άρχοντες», «Ας αναζητήσουμε εφικτές λύσεις». «Η Σχολή Λιμενοφυλάκων μπορεί να έρθει στην Αλεξανδρούπολη με μια μόνο απόφαση του αρμοδίου Υπουργού», «Ένα σχέδιο νόμου που μας αφορά» κλπ.

Την τοπική μας κοινωνία δεν την ενδιαφέρει τόσο το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, ούτε αν εδώ λειτουργήσει ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ όπως πολλοί την οραματίζονται εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Την τοπική μας κοινωνία την ενδιαφέρει κυρίως να λειτουργήσει εδώ στην Αλεξανδρούπολη μια Σχολή του Λιμενικού όπως μας την έταξαν πριν 15 χρόνια.

Από το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου νόμου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις», διαφαίνεται ότι η ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα όνειρο.

Το μόνο εφικτό, ήταν και είναι, η μεταφορά της «Σχολής Λιμενοφυλάκων» στην Αλεξανδρούπολη. Προς τούτο έπρεπε να γίνει παρέμβαση των Τοπικών μας Αρχόντων, το 2011 που ανακινήθηκε το θέμα από τον τότε Υπουργό Χ. Παπουτσή ο οποίος είχε ηθική δέσμευση έναντι της Αλεξανδρούπολης.

Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά.

Μπορούμε να διαθέσουμε ένα κτίριο, όπως κάναμε με το παλιό παλιό Νοσοκομείο που έγινε Μουσικό Γυμνάσιο, για να διεκδικήσουμε και τη «Σχολή Λιμενοφυλάκων»; Μήπως υπάρχει κάτι ανάλογο;

Τι θα εμποδίσει, στο μέλλον, όταν θα υπάρξει πολιτική βούληση και οικονομική δυνατότητα, η ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ της Αλεξανδρούπολης να μετατραπεί σε ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ;

Οι Τοπικοί μας Άρχοντες έχουν το λόγο.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)

Διαβάστε επίσης:

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,606,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2043,Αλεξανδρούπολη,8461,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,146,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3304,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,686,Δράμα,114,Έβρος,18334,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2522,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1478,Ελλάδα,1303,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,293,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,42,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,748,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,672,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,463,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1481,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3867,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6133,Ροδόπη,411,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,550,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1087,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Η Αλεξανδρούπολη και η Ακαδημία Λιμενικού Σώματος: Αυτή είναι η πραγματικότητα
Η Αλεξανδρούπολη και η Ακαδημία Λιμενικού Σώματος: Αυτή είναι η πραγματικότητα
Το Λιμενικό Σώμα (από το 2011 μετονομάστηκε σε Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή) στελεχώνεται μέχρι και σήμερα (Μάιος 2016) από προσωπικό το οποίο προέρχεται από τρεις Παραγωγικές Σχόλες
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhak61ddlTl6fgQMbgFYXffe1voVRcndhYZjmHvWEduqKDXILsCCjH-DzGVQ6EyHM2m93mHi7NwzHBrFm7WwT7T4rv-hWBk146KIHM85Si4P4dRTjaQ54ed3CpzkfojeRkKuWkAS8lWJc4/s640/dyls.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhak61ddlTl6fgQMbgFYXffe1voVRcndhYZjmHvWEduqKDXILsCCjH-DzGVQ6EyHM2m93mHi7NwzHBrFm7WwT7T4rv-hWBk146KIHM85Si4P4dRTjaQ54ed3CpzkfojeRkKuWkAS8lWJc4/s72-c/dyls.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/05/blog-post_26.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/05/blog-post_26.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων