Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις. 2. Έγκριση απολογισμού Β' τριμήνου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2. Έγκριση απολογισμού Β' τριμήνου και τροποποίηση στόχων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, για τα έτη 2016 και 2017.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 266/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση των αχρεωστήτως ληφθέντων ποσών από τους επιδοτούμενους των προγραμμάτων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α' Κοινωνικών Βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Διαγραφές οφειλών τέλους 2% και 0,5% από 01/01/2009, επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε. λόγω λανθασμένης εγγραφής.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Ανάκληση ή μη και επαναχορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ», στο όνομα του Ηλιάδη Αλέξανδρου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ», στο όνομα Αποζίδη Καλεντέριου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της αρμοδιότητας χορήγησης θέσεων λαϊκής αγοράς σε κενές θέσεις των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (τοποθέτησης παραγωγών και επαγγελματιών) και της αρμοδιότητας ανάκλησης τοποθέτησης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

14. Τροποποίηση των 584/2014, 777/2014 και 331/2015 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την προθεσμία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων και δικαιολογητικών, για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών λαϊκής αγοράς.
(Εισηγ: κ. Χαρταμπάς Κ.)

15. Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Λαϊκής Αγοράς, Αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Χαρταμπάς Κ.)

16. Απευθείας ανάθεση για α) «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού», β) «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού» και γ) «Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης εικονικών εξυπηρετητών Ιστοσελίδων».
(Εισηγ: κ. Καδόγλου Κ.)

17. Καταβολή επιδικασθέντων ποσών στον Αθανάσιο Μακρή, κάτοικο Αλεξ/πολης (Ρήγα Φεραίου 2), δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτού και κατά του υπό εκκαθάριση τελούντος Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξ/πολης»(ΔΕΠΕΑ).
(Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δ.)

18. Επέκταση υφιστάμενου ποδηλατόδρομου επί της Λ. Δημοκρατίας και Μάκρης και επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή).
(Εισηγ: κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

19. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Βεζυρτζή Αναστασίας.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20.Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Κάβουρα Γεωργίου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Στεφανούδη Μορφίνου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Μαρμαρά Κυριάκου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Μεμίς Ογλού Τουχαϊ του Χαμπίπ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Μεμίς Ογλού Μπαχαριέ του Χαμπίπ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Ρουσσίδη Ελευθέριου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Χρήστου Αναστασίας και τον καταλογισμό αυτού στους Κολιούδη Αναστασία του Κωνσταντίνου και Κολιούδη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Μηδιούρα Ζωής.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Έργου Υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια».
(Εισηγ: κ. Μπίκος Χρ.)

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου "Κατασκευή Σχαρωτού Ομβρίων στη Μάκρη".
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποξήλωση πίνακα φωτισμού συντριβανιού της πλατείας Ελευθερίας και μετατόπισή του σε άλλη θέση».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

34. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

35. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

36. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

37. Ακύρωση της υπ' αριθ. 736/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά και δημοτικά κτίρια μετά από πρόσφατες κλοπές"».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

39. Έγκριση Τοποθέτησης Περιπτέρων Έκθεσης Βιβλίου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

40. Μερική ακύρωση της υπ' αριθ. 181/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το πρώτο μέρος της που αφορά την έγκριση αποδοχής της δαπάνης για την οριστική προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ σύνδεσης για το σταθμό ΣΗΘΥΑ στο νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

41. Έγκριση Δαπάνης οριστικής προσφοράς σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ για το σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 0,8 MW στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

42. Έγκριση αίτησης της κας Γρηγοριάδου Σοφίας του Βασιλείου για ανταλλαγή τάφου.
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

43. Τροποποίηση της 368/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Τροποποίηση της 308/2015 Α.Δ.Σ η οποία αφορά το "Ωράριο εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας"».
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

44. Έγκριση Δαπανών Εκδήλωσης Προσκυνήματος 15ης Αυγούστου 2015 της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

45. Τροποποίηση της αριθ. 341/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων στα πλαίσια των "ΒΗΡΕΙΩΝ 2015" της Δημοτικής Ενότητας Φερών».
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

46. Τροποποίηση της αριθ. 367/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό αντιτίμου για την χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής της Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

47. Τροποποίηση της 376/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Παράταση του ειδικού προγράμματος επανειδίκευσης κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας έως εκατόν δέκα οκτώ (118) απολυμένων από την εταιρεία ΘΡΑΚΗ Α.Ε.».
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

48. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο την ανάδειξη – επανάχρηση των αποθηκών του Λιμένα Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

49. Έγκριση μουσικών εκδηλώσεων στο Πάρκο Κυκλοφορικής Αγωγής στο πλαίσιο της Γιορτής Κρασιού 2015 από 31 Ιουλίου 2015 - 09 Αυγούστου 2015.
(Εισηγ: κ. Αρβανιτίδης Τρ.)

50. Συνδιοργάνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΙΕΔΑ» για την εκδήλωση «Γιορτή Κρασιού 2015.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

51. Έγκριση της 49/2015 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" η οποία αφορά την «5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

52. Έγκριση της 51/2015 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" η οποία αφορά την «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2015 "Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ"».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

53. Έγκριση της 56/2015 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" η οποία αφορά τη «Λήψη Απόφασης για συνέχιση του προγράμματος "Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης"».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

54. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, υπέρ του Νομικού Προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"(Κ.Δ.Α.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΦΕΡΩΝ).
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

55. Τροποποίηση της 539/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον "Ορισμό μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010" - Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Τουρισμού.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

56. Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξ/πολης και Ο.Λ.Α.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

57. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
(Εισηγ: κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

58. Έγκριση οδοιπορικών του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Βασματζίδη Χρήστου, στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8565,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3021,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3321,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18480,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2568,Εκκλησία,1235,Εκπαίδευση,1500,Ελλάδα,1313,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,634,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,59,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,328,Θράκη,755,Ιστορία,231,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,588,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1504,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3893,Πολιτική,1487,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6176,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,67,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις. 2. Έγκριση απολογισμού Β' τριμήνου
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUJKqgOr1aAobv0LqPd-6D5Qw9QOFyjCCDMRHuhzORMrSf49g3LFzOgKjK_ZpNeF_A9qp4B0pfogqz8Q3chOzZ0ZtLQ8JoNmfRT8uCQTYL3aclxbgPdPqElTWOl_3Uk3E2qv95uB6VcDU/s640/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUJKqgOr1aAobv0LqPd-6D5Qw9QOFyjCCDMRHuhzORMrSf49g3LFzOgKjK_ZpNeF_A9qp4B0pfogqz8Q3chOzZ0ZtLQ8JoNmfRT8uCQTYL3aclxbgPdPqElTWOl_3Uk3E2qv95uB6VcDU/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/07/blog-post_573.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/07/blog-post_573.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων