Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
(Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)...

3. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας του άρ. 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση της προσθήκης κατ’ έκταση στο Νηπιαγωγείο Άνθειας» προϋπολογισμού 90.000,00 €.
(Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ε.)

4. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Ε. Κίρκης».
(Εισηγητής: Καναρίδης Ε.)

7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα Δ.Ε. Φερών.
(Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ε.)

8. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου περίφραξης νεκροταφείου Καβησού».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

9. Ανακοίνωση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Έργα Υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και δαπάνης κατασκευής του Υποέργου 2: Μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πάρκου στην Αγγ. Ποιμενίδη, στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγητής: κ. Καναριδής Ε.)

12. Κατασκευή στεγάστρων για εξυπηρέτηση χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων στο Ο.Τ. 300 στην Αλεξ/πολη.
(Εισηγητής: κ. Νέστορας Νικ.)

13. Έγκριση Ανανέωσης Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου που λήγουν στις 31/03/2014.
(Εισηγητής: κ. Χαρταμπάς Κ.)

14. Έγκριση Χρηματοδότησης για την Κατασκευή Σχεδίας από την ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ για λογαριασμό του Δήμου, στην περιοχή Μελισσοκομείου της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΠΑΓΚΟΣ)- στην KOEVA MARIYKA του KOYCHEVA.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

16. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ) στην Αναστασιάδου Όλγα.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Έγκριση ή μη επιβολής προστίμου σε πρατήρια Άρτου.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Έγκριση χορήγησης ή μη χορήγησης θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς, για το έτος 2014.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους την προμήθειας καυσίμων κίνησης - θέρμανσης 2014.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο όνομα της Μαρκίδου Φωτεινής.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Έγκριση Πληρωμής Προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα α) Σαραντίδη Δημητρίου, β)Παπαδόπουλου Ευάγγελου, γ)
Κυριακίδη Ιωάννη, δ) Πρασσά Ιωάννη, ε) Καραλή Γεωργίου στ) Πουλίδη Πασχάλη ζ) Δημοπούλου Μαρία.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση Δαπανών για τις Εκδηλώσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2014».
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Αποδοχή ή μη πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Επανασύνδεση ρεύματος νοικοκυριών, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις Κοινωνικές – Προνοιακές Δομές του Δήμου.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Μετάθεση συμβατικού Χρόνου παράδοσης της προμήθειας ασυρμάτων VHF και παρελκόμενων, προμήθειας συσκευών και εγκατάστασης συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Λήψη απόφασης για συναίνεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης άρσης αναγκαστικής κατάσχεσης επί ακινήτου του ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Τροποποίηση της αριθ. 28/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά την «Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε».
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Έγκριση μεταβίβασης της συμμετοχής του πρώην Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο «Ένωση Δημοτικών Κινηματογράφων», στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτού στο Δίκτυο του Δημοτικού Δικτύου Υγείας.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

31. Παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της τοπικής κοινότητας Λουτρού στην ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

32. Έγκριση αποδοχής δωρεάν παραχώρησης προς χρήση του αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 92832 αυτοκινούμενου σαρώθρου από τον Ο.Λ.Α.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Έγκριση της 24/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)

34. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)

35. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

36. Έγκριση της υπ’ αριθμ 22/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΠΟΚΔΑ» η οποία αφορά την «Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».

37. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8337,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,142,Άρθρα - Απόψεις,3003,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3257,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18149,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2487,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1452,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,728,Ιστορία,227,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1450,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3821,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6080,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1063,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
http://1.bp.blogspot.com/-kkZxdAPVqLk/Urx6DI1v8lI/AAAAAAAA8Y4/QN3CxuPaDfU/s320/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kkZxdAPVqLk/Urx6DI1v8lI/AAAAAAAA8Y4/QN3CxuPaDfU/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/03/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/03/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων