Η "Πολιτεία Θράκης" για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου 2012, η "Ενωση Πολιτών ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ" πιστεύοντας ότι και στα περιβαλλοντικά ζητήματα η ενημέρωση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, παρουσιάζει ένα συνοπτικό οδηγό, με τα δικαιώματα του πολίτη για το περιβάλλον.

Σε ένα ευνομούμενο Κράτος, όπως η πατρίδα μας στην οποία το ατομικό δικαίωμα για το περιβάλλον, κατοχυρώθηκε το 2001 με την αναθεώρηση του Συντάγματος (άρθρο 24 παρ 1), είναι σημαντικό οi πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για το «Περιβάλλον»...

Όσοι επιλέγουν και όσοι αποδέχονται τριτοκοσμικούς τρόπους έκφρασης αντί της ενημέρωσης, ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταλύουν την έννοια του κράτους δικαίου και το δικαίωμα στη συμμετοχική δημοκρατία.

Έτσι απαξιώνουν τους θεσμούς… Και η απαξίωση των θεσμών είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να υποστεί μια κοινωνία γιατί οι θεσμοί είναι το θεμέλιό της.

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ο τρόπος και ο χρόνος συμμετοχής του πολίτη, στη λήψη αποφάσεων για έργα και δραστηριότητες που επηρεάζουν το περιβάλλον, εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία αυτά κατατάσσονται. Η κατάταξη των έργων σε κατηγορίες γίνεται σύμφωνα με τις Υ.Α. 1958 και 20741/2012 ενώ τα θέματα συμμετοχής του πολίτη ρυθμίζονται από τα νομοθετήματα, Ν. 4014/2011, 3422/2005, Κ.Υ.Α. 11764/653/2006 και 9269/470/2007.

Στα έργα και τις δραστηριότητες με κίνδυνο πρόκλησης σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον (Κατηγορία Α), στην πρώτη φάση αδειοδότησης, η συμμετοχή του πολίτη περιορίζεται μόνο στην ενημέρωσή του. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει σταδιακά, την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Θετική ή Αρνητική Γνωμοδότηση επί αυτής. Στη δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει σταδιακά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών, προβλέπεται η συμμετοχή του πολίτη.

Στα έργα και τις δραστηριότητες, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στο Περιβάλλον (Κατηγορία Β), απαιτούνται μόνο Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, οι οποίες καθορίζονται από την αδειοδοτούσα Αρχή, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη

Στα έργα και τις δραστηριότητες με κίνδυνο πρόκλησης σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον (Κατηγορία Α), αλλά που με Απόφαση της Διυπουργικής επιτροπής χαρακτηρίζονται ως «στρατηγικές επενδύσεις» σύμφωνα με το Ν.3894/2010, γνωστό ως FAST TRACK, ισχύει ότι και στην κατηγορία Α αλλά, στις εμπλεκόμενες Διοικητικές Αρχές ορίζεται προθεσμία δυο μηνών για την ολοκλήρωση ενδιαμέσων σταδίων της διαδικασίας. Αν η δίμηνη προθεσμία περάσει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι η έγκριση έχει δοθεί σύμφωνα με τη σχετική αίτηση.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Όλες οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, προληπτικές, τακτικές και έκτακτες, προβλέπονται από το Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδοτηση έργων και δραστηριοτήτων» αλλά και από άλλα διάσπαρτα νομοθετήματα.

Οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις μπορούν να γίνουν από:
 • Την αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν.4014/2011)
 • Την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ν. 2947/2001 και Π.Δ 165/2003)
 • Τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Περιφέρειας και Περιφερειακής Διοίκησης (Ν. 3852/2010)
 • Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Ν.1650/1986, Ν.4014/2011 και Ν.4042/2012)
 • Τους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές (Ν. 2236/1995)
 • Τα (ΠΕΔΥ)Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (Ν.3172/2003, Ν.3370/2005).

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης «επιτροπής ελέγχου» για συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, με έκδοση Π.Υ.Σ. η Κ.Υ.Α, όπως έγινε στις περιπτώσεις του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη (ΦΕΚ 184 Α/2008 και 1129 Β/2009) και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα (ΦΕΚ 400 Β/1989). Οι πολίτες, συμμετέχουν στις επιτροπές είτε ως εκπρόσωποι φορέων είτε μέσω των εκπροσώπων που ορίζουν οι ΟΤΑ.

3. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η έννομη προστασία που παρέχεται στους πολίτες, στον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος, έχει τρεις διαστάσεις, τη Νομική, την Κοινοβουλευτική και τη Διοικητική. Αυτές, μπορούν να ασκηθούν μεμονωμένα, συνδυαστικά ή συσσωρευτικά.

Ο πολίτης, οφείλει, πρώτα να εξαντλήσει όλα τα εσωτερικά - εθνικά ένδικα μέσα και σε περίπτωση, μη επίλυσης του προβλήματος έχει δικαίωμα να προσφύγει και σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Νομική προστασία

Στη νομική προστασία των πολιτών για το περιβάλλον εφαρμόζονται, ο Ποινικός Κώδικας (άρθρα 308-311 Π.Κ και άρθρο 42 ΚΠοινΔ), οι ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (1650/1986, 743/1977 κλπ), ο Αστικός Κώδικας και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999).
 • Ποινικό μέρος (Μήνυση ή Αυτεπάγγελτα)
 • Αστικό μέρος (Προσβολή προσωπικότητας, Προστασία κυριότητας και νομής, Ευθύνη από αδικοπραξία)
 • Διοικητικό μέρος (Αίτηση θεραπείας, ιεραρχική ή ειδική προσφυγή).

Κοινοβουλευτική προστασία

Η προστασία του πολίτη για θέματα που αφορούν το περιβάλλον είναι δυνατόν να γίνει και μέσα από τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές, μπορούν να ενεργούν αυτοβούλως ή μετά από αίτημα πολιτών ή φορέων με Αναφορές, Ερωτήσεις - Επερωτήσεις και Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων.

Ο αρμόδιος Υπουργός, στον οποίον διαβιβάζεται η αναφορά, υποχρεούται να απαντήσει στη Βουλή, εντός 25 ημερών.

Διοικητική προστασία

Εξωδίκως, ο πολίτης για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων τα όποια δεν τυγχάνουν σωστής αντιμετώπισης από τις Δημοσιές Υπηρεσίες, μπορεί να απευθυνθεί στις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως:
 • Συνήγορος του Πολίτη (Ν. 2477/1997 και 3094/2003)
 • Συνήγορος του Δημότη (Ν. 3852/2010)
 • Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Ν 3051/2002 και 3613/2007)
 • Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Ν 3074/2002).

Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 211 των Συνθηκών Ε.Ε)
 • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 195 των Συνθηκών Ε.Ε)
 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 194 των Συνθηκών Ε.Ε)
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), γνωστό και ως «Δικαστήριο του Στρασβούργου» (ΕΣΔΑ 1950).

Με τις συνεχείς καινοτομίες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μέσα από τις Διεθνείς Συμβάσεις, τις Κοινοτικές Οδηγίες και το Εθνικό Δίκαιο, όλοι οι πολίτες, θωρακίζονται με τα αναγκαία μέσα για την μετά λόγου γνώσεως σύμπραξή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για τους πολίτες του Έβρου και της Αλεξανδρούπολης όλα αυτά, έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού από καιρό «δρομολογούνται» μεγάλα έργα με τεράστια περιβαλλοντική σημασία (πετρελαιαγωγός, πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου και χρυσωρυχεία).

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Πρόεδρος Δ.Σ. Ένωσης Πολιτών ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,614,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8615,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3025,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3339,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,704,Δράμα,116,Έβρος,18563,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2590,Εκκλησία,1239,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,299,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,761,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,595,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1519,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6204,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,564,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Η "Πολιτεία Θράκης" για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Η "Πολιτεία Θράκης" για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVqbxDCAExFFKx3tNpmHwot4djJT6XRa68WuUIxqH9StUmDMynJbGh5zXBL1pZXx0En8h0JyQI3DVyL05JueXrz2WENZteUqpYHbqnmzymkzXk-qblGAY5ECDHtw8QydVWvX45ozVTp5Oe/s200/logo.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVqbxDCAExFFKx3tNpmHwot4djJT6XRa68WuUIxqH9StUmDMynJbGh5zXBL1pZXx0En8h0JyQI3DVyL05JueXrz2WENZteUqpYHbqnmzymkzXk-qblGAY5ECDHtw8QydVWvX45ozVTp5Oe/s72-c/logo.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/06/blog-post_3519.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/06/blog-post_3519.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων