Τα έφαγες και δεν επανεκλέχτηκες; Τη γλίτωσες!

Παραγράφονται οι αξιόποινες πράξεις για αυτοδιοικητικούς που δεν επανεκλέχθηκαν!
Πότε διώκονται οι πρώην και οι νυν των ΟΤΑ

Διώκεται πειθαρχικά για αξιόποινες πράξεις που τέλεσε πρώην δήμαρχος, πρώην νομάρχης ή σύμβουλος, εφόσον επανεκλέχτηκε στην Αυτοδιοίκηση και δεν έχουν περάσει τρία χρόνια από την τέλεση της διωκόμενης πράξης. Στην αντίθετη περίπτωση, οι αξιόποινες πράξεις θεωρείται ότι έχουν παραγραφεί.
Αυτό αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο υφυπουργός Γ. Ντόλιος. Αντιθέτως, ο χρόνος παραγραφής αδικημάτων αιρετών που ανέλαβαν τώρα, επιμηκύνεται από τα 3 στα 5 χρόνια, επαναλαμβάνεται στη νέα εγκύκλιο, παρ΄ ότι προβλέπεται στον "Καλλικράτη" ...»

Τις αναρίθμητες περιπτώσεις μη σύννομων αποφάσεων των προηγούμενων διοικήσεων των Δήμων σε όλη τη χώρα, προσπαθεί να αντιμετωπίσει κατηγοριοποιώντας τις συνηθέστερες περιπτώσεις η εγκύκλιος με τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α».

Περίοδος ατιμωρησίας...

Μάλιστα, λόγω του νομικού κενού που υπάρχει μέχρι τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας της «Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α», η παρούσα εγκύκλιος διευκρινίζει ότι κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση προσβαλλόμενης πράξης των Δήμων και Περιφερειών. Επίσης δεν μπορεί να επιβάλλει ποινή για πειθαρχικό αδίκημα επειδή... «δεν υφίσταται μεταβατική διάταξη περί του αντιθέτου»!

Ολόκληρη η εγκύκλιος για τη νομιμότητα των πράξεων των δημάρχων και τον έλεγχό τους, έχει ως εξής:

«Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 60/ 2010 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας

«Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 60/ 2010 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας με την οποία παρέχονταν διευκρινίσεις για τον τρόπο άσκησης του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των δήμων, των περιφερειών, των επιχειρήσεων, των συνδέσμων και νπδδ αυτών, καθώς και για τη διαδικασία αναζήτησης αστικής και πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών των δήμων και των περιφερειών, κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 238 του «Καλλικράτη».

Α' Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των Δήμων και των Περιφερειών.

Οι πράξεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων και των ΝΑ, οι οποίες ελήφθησαν μέχρι τις 31.12.2010 είναι εκτελεστές και παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Οι αποφάσεις που θα κριθούν νόμιμες πρέπει να εκτελεστούν από τα αρμόδια όργανα, εντός της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας ή της περιφερειακής ενότητας, εντός, δηλαδή, της εδαφικής περιφέρειας όπου ασκούσε εξουσία το εκδίδον την πράξη όργανο. Η ισχύς των πράξεων αυτών, για να επεκταθεί στο σύνολο του Δήμου ή της περιφέρειας θα πρέπει να ληφθεί νέα σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα. Επισημαίνεται ότι το όργανο των δήμων και των περιφερειών, που από 1.1.2011 έχει την αρμοδιότητα έκδοσης πράξης όμοιου περιεχομένου με αυτή που εκδόθηκε πριν τις 31.12.2010, μπορεί με απόφασή του να την ανακαλέσει.

Επί αυτών των πράξεων θα ασκηθεί, επομένως, έλεγχος νομιμότητας τόσο για τις αποφάσεις των οργάνων των δήμων όσο και για αυτές των ΝΑ, εφόσον έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες (είτε για τον υποχρεωτικό έλεγχο του άρθρου 149 ΚΔΚ, είτε για τον έλεγχο του άρθρου 68 ΚΝΑ). Οι προθεσμίες άσκησης του ελέγχου νομιμότητας είναι αυτές που ίσχυαν κατά τη χρονική στιγμή λήψης των αποφάσεων αυτών.

Επίσης, εάν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά των πράξεων των τέως Δήμων και Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, πριν τις 31.12.2010 τότε ο χρόνος άσκησής της καθώς και ο χρόνος εξέτασης αυτής είναι αυτός που οριζόταν στις οικείες διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφυγής.

Εάν, δε, έχει ασκηθεί προσφυγή κατά των πράξεων των τέως Δήμων και Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετά τις 1.1.2011 τότε ο χρόνος άσκησής της καθώς και ο χρόνος εξέτασης αυτής είναι αυτός που ορίζεται στις διατάξεις του «Καλλικράτη».

Σας γνωστοποιούμε, επίσης, ότι μέχρι την συγκρότηση, όπου απαιτείται, των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 152 του ΚΔΚ και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του ΚΝΑ αναστέλλεται η προθεσμία εξέτασης των ασκηθεισών ενώπιον τους προσφυγών. Επομένως, ενώ η άσκηση της προσφυγής θα λαμβάνει χώρα εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ο αποκλειστικός χρόνος εξέτασής τους από την αρμόδια Επιτροπή θα αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης για τη συγκρότησή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται ότι εφόσον στις ισχύουσες κατά τις 31.12.2010 αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών αυτών δεν προβλεπόταν χρονική προθεσμία για τη διάρκεια ορισμού των μελών τους, τότε αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν νόμιμα, ακόμα και κατά τη χρονική περίοδο μέχρι την αντικατάσταση των μελών τους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 60/ 2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών διενεργείται, σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226 του «Καλλικράτη», από τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του ΚΝΑ, μετά από παραπομπή των θεωρούμενων μη νόμιμων αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι Επιτροπές αυτές εξετάζουν και τυχόν προσφυγές κατά των πράξεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών. Ακολούθως, ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των μονομελών οργάνων των Περιφερειών (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες), ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ, τυχόν προσφυγές κατά των πράξεων των οργάνων αυτών ασκούνται ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Σημειώνεται η εκ παραδρομής αναγραφή των διαλαμβανομένων στην υπ' αριθμ. 60/ 2010 (σελ. 4) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, αναφορικά με τον τρόπο άσκησης του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των περιφερειών από τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του ΚΝΑ. Επίσης κατά τη μεταβατική περίοδο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση προσβαλλόμενης πράξης των Δήμων και Περιφερειών, αφού στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 238 του «Καλλικράτη» δεν εμπίπτουν οι διατάξεις του άρθρου 228 αυτού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του οργανισμού κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του «Καλλικράτη», ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού- Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 238, παρ. 3 του «Καλλικράτη» οι πράξεις των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, των επιχειρήσεων τους, των συνδέσμων, καθώς και τυχόν προσφυγές που εκκρεμούν προς έλεγχο νομιμότητας, κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των ως άνω Επιτροπών, διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από την περιέλευσή τους στην εν λόγω Υπηρεσία.

Β' Αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι αιρετοί των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί και κατά τη δημοτική και περιφερειακή περίοδο 2011- 2014 σε οποιοδήποτε αξίωμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, μπορούν να διωχτούν πειθαρχικά και να αναζητηθούν οι πειθαρχικές τους ευθύνες για παραπτώματα που τυχόν διέπραξαν κατά την προηγούμενη δημοτική και νομαρχιακή περίοδο, βάσει των διατάξεων των άρθρων 233επ. και 238, παρ. 1, τελευταίο εδάφιο του «Καλλικράτη». Δηλαδή, πχ μπορεί να διωχτεί πειθαρχικά περιφερειακός σύμβουλος για παραπτώματα που θεωρείται ότι διέπραξε ως Δήμαρχος, ή δημοτικός σύμβουλος για παραπτώματα που θεωρείται ότι διέπραξε ως Νομάρχης.

Τούτο διότι κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 2464/ 2007 και 2964/ 2002) επιτρέπεται η άσκηση πειθαρχικής διώξεως κατά δημοτικού άρχοντα και η επιβολή σ' αυτόν πειθαρχικής ποινής για πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράχθηκαν σε προηγούμενη θητεία εφόσον, πάντως, κατά τον χρόνο επιβολής της πειθαρχικής ποινής ο τιμωρηθείς έχει επανεκλεγεί.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

Εάν ο χρόνος τέλεσης της διωκόμενης πράξης είναι πριν τις 31.12.2010 τότε το παράπτωμα υπόκειται σε τριετή παραγραφή, ισχύουσας της διάταξης του άρθρου 143, παρ. 2 του ΚΔΚ. Τούτο διότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 63/ 2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αν από τη τέλεση του πειθαρχικού αδικήματος μέχρι την έκδοση απόφασης από το οικείο όργανο ίσχυσαν περισσότεροι νόμοι εφαρμόζεται ο νόμος που περιέχει τις ευμενέστερες διατάξεις για τον διωκόμενο.

Εάν, δε, ο χρόνος τέλεσης της διωκόμενης πράξης είναι μετά τις 31.12.2010 τότε το παράπτωμα υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, ισχύουσας της διάταξης του άρθρου 233, παρ. 4 του «Καλλικράτη».

Τέλος, η επιβολή της πειθαρχικής ποινής (η απόφαση, δηλαδή, του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επιβολής της ποινής) θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ. Τούτο διότι ο Ελεγκτής Νομιμότητας θα επιλαμβάνεται της πειθαρχικής δίωξης παραπτωμάτων των αιρετών που θα τελεστούν μετά το χρόνο έναρξης της υπηρεσίας του, αφού δεν υφίσταται μεταβατική διάταξη περί του αντιθέτου».

Πηγή: eklogika.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2046,Αλεξανδρούπολη,8552,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3018,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3320,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18461,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2566,Εκκλησία,1234,Εκπαίδευση,1495,Ελλάδα,1312,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,633,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,56,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,230,Καβάλα,193,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,586,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1499,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3892,Πολιτική,1485,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6171,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,65,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Τα έφαγες και δεν επανεκλέχτηκες; Τη γλίτωσες!
Τα έφαγες και δεν επανεκλέχτηκες; Τη γλίτωσες!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQc4ETXx1xDHIiIDownPbLMIQnUTBOlJ00ovg0vuQhXKcV8msPHWx51sfKz-9TDiq-b-7tBFOwS1YKjuw8RdVe6x52HEhZ-08am2pWzbsFjsfms7c64jl9HN5FGVC3F0ZGc7masHH_GU94/s200/A7fQ.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQc4ETXx1xDHIiIDownPbLMIQnUTBOlJ00ovg0vuQhXKcV8msPHWx51sfKz-9TDiq-b-7tBFOwS1YKjuw8RdVe6x52HEhZ-08am2pWzbsFjsfms7c64jl9HN5FGVC3F0ZGc7masHH_GU94/s72-c/A7fQ.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/02/blog-post_06.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/02/blog-post_06.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων