Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τα δικαιολογητικά για σίτιση και στέγαση

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ορίσθηκε η προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010 - 2011 στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο και από τα ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’), από 13 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Κατόπιν αυτών καλούνται οι εισαγόμενοι φοιτητές/τριες ή το νόμιμα εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο, να υποβάλουν στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση για εγγραφή.
Τίτλο Απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β’ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης...»

Κατά την εγγραφή τους οι εισαχθέντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Τονίζεται ότι από φέτος οι εισαχθέντες δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ακτινολογικές, παθολογικές και δερματολογικές εξετάσεις.

Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από ώρα 09:30 έως 13:30

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στα Πανεπιστημιακά Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου οι οποίοι διακρίθηκαν στην Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο).

Για την εγγραφή τους οι ως άνω διακριθέντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία τα σχολής ή του Τμήματος στο οποίο επιθυμούν την εισαγωγή τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση για εγγραφή
Τίτλο απόλυσης Γενικού Λυκείου ή επικυρωμένο αντίγραφό του.
Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χημικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, αντίστοιχα και Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα ανήκουν στο μάθημα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο οι υποψήφιοι.

Αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας.

Επίσης, σύμφωνα με το από 3-9-2010 Δελτίο Τύπου του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ., ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό θέσεων 5% λόγω σοβαρών παθήσεων, από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα συμπληρώνουν Μηχανογραφικό Δελτίο.

Η καθιέρωση συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου σκοπεύει στην απάλειψη της ταλαιπωρίας των υποψηφίων να προσέρχονται σε κάθε Ίδρυμα χωριστά για την υποβολή αίτησης εισαγωγής και στην κατάργηση της χρονοβόρας αναμονής έκδοσης των αποτελεσμάτων αποδοχής από κάθε σχολή σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Η διαδικασία υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ημερομηνίες υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα ανακοινωθούν με νέο δελτίο τύπου από το Υπουργείο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τμήμα Ιατρικής (25510-30912, 30913)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (25510-30023, 30028, 30024)
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (25510-30016, 30046, 30047)
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (25510-30610, 30612, 30614)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (25520-41171, 41174)
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (25520-41161, 41162, 41163)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τμήμα Νομικής (25310-39829,39890, 39894)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (25310-39624, 39663)
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (25310-39462, 39463, 39464)
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (25310- 39900, 39902, 39903)
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (25310-39409, 39412, 39418)
Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (25310-39823, 39824, 39825)
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας, Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (25310- 39458, 39420,39423, 39426)
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (25310-39960, 39985, 39986)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (25310-39970)

ΞΑΝΘΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (25410-79023, 79031)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (25410-79035)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (25410- 79101, 79108, 79109)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (25410-79349, 79350)
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (25410-79345, 79360, 79361)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ

Έντυπη Αίτηση που αφορά τη σίτιση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του 2010 ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία α) του γονέα και β) του ιδίου του φοιτητή (εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα το δηλώνει).
Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του 2010 ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία α) του γονέα και β) του ιδίου του φοιτητή (εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα το δηλώνει).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).
Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής και το διανυόμενο έτος σπουδών.
Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας, θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό φοιτητή/φοιτήτρια ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8058,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2985,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3126,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,806,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,90,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,651,Δράμα,114,Έβρος,17713,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2421,Εκκλησία,1191,Εκπαίδευση,1392,Ελλάδα,1274,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,21,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,683,Ιστορία,216,Καβάλα,182,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,203,Οικολογία,328,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1386,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,403,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3720,Πολιτική,1436,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5912,Ροδόπη,391,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,501,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,298,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1033,Φέρες,378,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
http://3.bp.blogspot.com/_lJ2_0pykg0A/S-IgivOAYSI/AAAAAAAABF4/1MEDYrXZvsc/s200/duth.png
http://3.bp.blogspot.com/_lJ2_0pykg0A/S-IgivOAYSI/AAAAAAAABF4/1MEDYrXZvsc/s72-c/duth.png
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2010/09/blog-post_2134.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2010/09/blog-post_2134.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων